Usluge

                                                           17.06.2021.

Izrada  PTD za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture – vodovod i kanalizacija, oblikovana u dve partije :

PARTIJA BR.1: Usluge izrade IDR i IDP za rekonstrukciju vodovoda u ulici  Patrijarha Rajačića i na Trgu Patrijarha Brankovića

PARTIJA BR.2: Usluge izrade PTD za rekonstrukciju kanalizacije otpadnih voda i izgradnju atmosferske kanalizacije u ulici Patrijarha Rajačića

 

 

  09.04.2021.

SUZBIJANjE KOMARACA

  31.12.2020.

Usluge PDT za rekonstrukciju  Preradovićeve ulice sa propratnom komunalnom infrastrukturom-redni broj JN OP br. 0002

10.07.2020.

       IZRADA GEOMEHANIČKIH ELABORATA ZA POTREBE IZRADE PDR-a EŠIKOVAČKI VINOGRADI I PDR-a MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA

                                                            07.07.2020.

                                     UGOSTITELjSKE USLUGE RESTORANA

PARTIJA BR.1- Usluge restorana sa ribljim specijalitetima

PARTIJA BR.2- Usluge restorana domaće kuhinje i keteringa

                                                             02.07.2020.

                                          -USLUGE PDT NFRASTRUKTURE-

 PARTIJA BR.1- Usluge PDT za rekonstrukciju ulice Karlovačkih đaka sa propratnom komunalnom infrastrukturom

PARTIJA BR.2- Usluge PDT za rekonstrukciju  Karađorđeve ulice sa propratnom komunalnom infrastrukturom

PARTIJA BR.3- Usluge PDT za rekonstrukciju  Preradovićeve ulice sa propratnom komunalnom infrastrukturom

PARTIJA BR.4-Usluge PDT za izgradnju priključka na državni put

                                                            24.06.2020.

                           HORIZONTALNO OBELEŽAVANjE SAOBRAĆAJNICA

                                                               17.06.2020.

IZRADA PROJEKATA PRIVREMENE I STALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENjA RADOVA NA PARTERNOM UREĐENjU DELA CENTRA NASELjA U SREMSKIM KARLOVCIMA SA IZGRADNjOM POTREBNE INFRASTRUKTURE

                                                     26.05.2020

        IZRADA PROJEKTNO -TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU                                                   MOSTA  NA SELIŠTU

14.05.2020.

PARTIJA BR.1-USLUGA OBEZBEĐENjA OBJEKATA

07.05.2020.

POMOĆ U KUĆI

22.04.2020.

SUZBIJANjE KOMARACA NA CELOKUPNOJ TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI.

28.12.2019.

JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA ZA DODELU JAVNOG UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA, RACIONALIZACIJA I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA U SREMSKIM KARLOVCIMA SPROVOĐENjEM MERA UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIMENOM „LED“ TEHNOLOGIJE, O KOJEM JE POZITIVNO MIŠLjENjE DALA REPUBLIČKA KOMISIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO BROJ 27/2019 OD 15.07.2019. GODINE.

20.08.2019.

ODRŽAVANjE APLIKATIVNOG SOFTVERA

Broj JN PPBOJPPP : III-1-2-1

16.08.2019.

Kreiranje i pilotiranje programa „Mala škola ranog razvoja“

25. 06. 2019.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda i atmosferske kanalizacije-

Partija I-Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda sa pojačanom geodezijom- Matoševa ulica  

Partija II- Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalicije u zoni „Kalvarija“

JN OP IV-1-2-7

 

20.06.2019.

IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU MOSTA NA SELIŠTU JN OP IX-1-2-9

14.06.2019.

ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE- PARTIJA II-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2019.“

 

15.04.2019.

USLUGE VATROMETA ZA MANIFESTACIJE, JN MV I/2-1-2-16

12. 04. 2019.

USLUGE „POMOĆ U KUĆI“, JN MV VII-1-2-18

11. 04. 2019.

USLUGE OBEZBEĐENjA OBJEKATA, JN MV III-1-2-2

09. 04. 2019.

USLUGE OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJA, JN MV I/2-1-2-17

Partija  I:  Obezbeđenja manifestacija „Prolećni festival vina 2019.“ i

Partija II: Obezbeđenje manifestacije „Karlovačka berba grožđa 2019.“

 

 

09. 04. 2019.

HORIZONTALNO OBELEŽAVANjE SAOBRAĆAJNICA-JN MV IX-1-2-5

 

26. 03. 2019.

ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE- PARTIJA 1-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „PROLEĆNI FESTIVAL VINA 2019.“

 

14. 03. 2019.

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

 

12. 03. 2019.

GEOMEHANIČKA ISTRAŽIVANjA I ŠLICOVANjE TERENA ZA POTREBE PARTERNOG UREĐENjA, JN MV IV-1-2-11

 

11.03.2019.

Izrada projektno- tehničke dokumentacije za revitalizaciju fasada u ulicama Mitropolita Stratimirovića i Partrijarha Rajačića i Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima, JN OP 1.2.13


26.02.2019.

USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA

 

04. 12. 2018.

DIGITALIZACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZGRADE MAGISTRATA U SREMSKIM KARLOVCIMA,  JN MV 1.2.19

03. 12. 2018.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i konzervaciju fasada u centru naselja Sremski Karlovci, redni broj JN MV 1.2.16.

 

03. 12. 2018.

Čišćenje atmosferskih kanala, JN MV 1.2.18

26. 10. 2018.

Čišćenje atmosferskih kanala, JN MV IX-1-2-18

19.10.2018.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski  Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže JN OP IV-1-2-17

12. 10 2018.

USLUGE STRUČNOG NADZORA JN MV IV-1-2-9

22. 08. 2018.

USLUGE UKLANjANjA ŠIBLjA I PODRASTA UZ DRŽAVNI PUT II A REDA, JN MV IX-1-2-15

13. 08. 2018. godine

 USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2018“

27.07.2018.

Usluge organizovanja manifestacije „Karlovačka berba grožđa 2018.“

19. 07. 2018.

JN PPBOPPP Usluge održavanja aplikativnog softvera

04. 07. 2018.

RESTORANSKE USLUGE, JN MV I/2-1-2-8

02. 07. 2018.

USLUGE „POMOĆ U KUĆI“,JN MV VII-1-2-11

13. 06. 2018.

Ponovljen postupak-

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u delu Sremskih Karlovaca- KALVARIJA, JN MV IV-1-2-12

01. 06. 2018.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u delu Sremskih Karlovaca- KALVARIJA, JN MV IV-1-2-12

11. 05. 2018.

USLUGE OBEZBEĐENjA

Partija broj II- Obezbeđenje objekata

13.04.2018.

Usluge obezbeđenja- Partija broj II, Usluge obezbeđenja objekata JNMV III-1-2-2

12. 04. 2018.

USLUGE  OBEZBEĐENjA, Partija broj I- Obezbeđenje manifestacije

„Prolećni festival vina 2018.“ JN MV III-1-2-2

04. 04. 2018.

Usluge krečenja zgrade Magistrata

III-1-2-3

30. 03. 2018.

Organizacija manifestacije „PROLEĆNI FESTIVAL VINA 2018“ JN MV I/2-1-2-4

26. 03 .2018.

SRUČNI NADZOR, redni broj JN MV IV-1-2-9

21. 12. 2017.

Usluge nasipanja puteva u građevinskom i vangrađevinskom reonu, JN MB VIII-1-2-22


07. 11. 2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice Matoševe ulice i tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Matoševoj ulici i u delu ulice Andrea Volnog

26. 10. 2017.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje puta za Stražilovo sa vodovodom i kanalizacijom , deonica Dudara- Belilo-Stražilovo JN OP IV-1-2-8

19. 10. 2017.

Izrada projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže sa priključcima za socijalne stanove na Čeratu, JN MV IV-1-2-10

18. 10. 2017.

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže, broj V-1-2-16- ponovljen postupak

12. 10. 2017.

Projekat rekonstrukcije pešačke staze u ulici Karlovačkih đaka i okretnice na Dudari, JN MV  IV-1-2-12

05. 10. 2017.

HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA, JN MV IX-1-2-13

27.09.2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacije u ulici Braće Anđelić, JN MV IV 1-2-21

26.09.2017.

Izvođenje inženjerskogeoloških istraživanja i izrada Elaborata o inženjersko geološkim-geotehničkim uslovima za izradu PDR-a potesa Rovine sa okruženjem  u Sremskim Karlovcima, JN MV V 1-2-19

26.09.2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za adaptaciju dela prostora u Domu zdravlja u Sremskim Karlovcima, JN MV IV 1-2-20

19. 09. 2017.

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže, broj V-1-2-16

16. 08. 2017.

USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2017“ JN MV I/2-1-2-17

15. 08. 2017.

USLUGE OBEZBEĐENjA, JNMV III-1-2-15

09. 08. 2017.

ODRŽAVANjE NEKATEGORISANIH PUTEVA U GRAĐEVINSKOM I VANGRAĐEVINSKOM REONU – JN MV VIII-1-2-18

02. 08. 2017.

USLUGEORGANIZACIJE MANIFESTACIJE „Karlovačka berba grožđa 2017.“

JN MV I/2-1-2-7

02. 08. 2017.

USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2017“

19. 07. 2017. Održavanje aplikativnog softvera
PPBOJPPP III-1-2-4

  28. 06. 2017.   Ugostiteljske usluge restorana JNMV I/2-1-2-6

   21. 06. 2017.         Usluge obezbeđenja JNMV III-1-2-15

Javna nabavka usluga: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Braće Anđelića – javna rasveta, vodovod  i saobraćajnica; Redni broj JN MV IV-1-2-14

31. mart 2017.

SUZBIJANjE KOMARACA

 

29.12.2016.

SANACIJA DIVLjIH DEPONIJA

27. oktobar 2016.

IZRADA PROJEKTA TEHNIČKOG REGULISANjA SAOBRAĆAJA U CENTRALNOJ ZONI SREMSKIH KARLOVACA
25. oktobar 2016.
 
IZRADA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNjU PRISTUPNIH PUTEVA DO LUČKOG PODRUČJA
06. septembar 2016.
 
USLUGE RESTORANA SA RIBLjIM SPECIJALITETIMA
 
USLUGA SMEŠTAJA
 

11.08.2016.

ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE
„KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2016“

20. 07. 2016.

– Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora PP održavanje aplikativnh softvera

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODNOŠENjE KRUPNOG OTPADA (ponovljen postupak)

23.05.2016.

ODNOŠENjE KRUPNOG OTPADA

22.04.2016.

PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

17.03.2016.

SUZBIJANjE KOMARACA, JN MV V-002-6