Na osnovu Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava i člana 61. stav 1. tačka 12. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 12/08 i 17/12), predsednik Opštine Sremski Karlovci  dana 27. novembra 2018. godine raspisuje javni konkurs.

 

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci

Dana: 27. novembra  2018. godine

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za

DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA ŽENE PREDUZETNICE U OKVIRU PROJEKTA „Biznis Anđelina – Razvoj i promocija inovativnog ženskog preduzetništva u lokalnoj zajednici“, FINANSIRANOG OD STRANE KABINETA MINISTRA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 

Sredstva za finansiranje nove opreme za žene preduzetnice u okviru projekta „Biznis Anđelina – razvoj i promocija inovativnog ženskog preduzetništva“, planirana su budžetom navedenog projekta, a finansirana od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se na internet prezentaciji Opštine Sremski Karlovci http://sremskikarlovci.rs/, na internet prezentacijama partnera u projektu http://dunav1245.org/ i http://www.biznisnova.com/  i “Službenom listu Opštine Sremski Karlovci“. (u daljem tekstu: Konkurs).

dokumenta:

Izjava BA 2018 konkurs

pravilnik

biznis plan BA 2018

Javni konkurs biznis Anđelina 2018 (1)

 

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na učešće u postupku dodele sredstava ima žena preduzetnik, koja želi da investira u inovativnu poslovnu ideju.

Pravo na učešće u postupku dodele sredstava ima žena preduzetnik, koja želi da investira u materijalnu imovinu u visini opredeljenih sredstava ili više.

Pravo na učešće u postupku dodele sredstava ima žena preduzetnik, koja je prethodno pohađala obuke o ženskom inovativnom preduzetništvu u okviru pomenutog projekta.

 

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za finansiranje ili sufinansiranje nove opreme u cilju razvoja ženskog inovativnog preduzetništva

 

II Ciljevi projekta

 

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj razvoj i promociju ženskog inovativnog preduzetništva.

 

III Uslovi konkursa

 

 1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.500.000,00 dinara
 2. Minimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu iznosi 250.000,00 dinara
 3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu iznosi 600.000,00 dinara
 4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
 5. Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnice iz Sremskih Karlovaca i susednih opština/grada Novog Sada
 6. Rok za podnošenje prijave je 10. decembar godine.

 

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs 

Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta  Opštine) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice opštinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, sa naznakom na licu koverte:

 • „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za žene preduzetnice u okviru projekta Biznis Anđelina – razvoj i promocija ženskog inovativnog preduzetništva u lokalnoj zajednici“

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

 1. Popunjen biznis plan (Obrazac Biznis plana se nalazi na sajtu Opštine);
 2. Izvod iz Registra privrednih subjekata (ako je preduzetnica registrovala subjekt u APR-u)
 1. Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (dokaz: Potvrda republičke Poreske uprave);
 2. Kopiju sertifikata o završenim obukama u okviru projekta „Biznis Anđelina – promocija i razvoj inovativnog ženskog preduzetništva“
 3. Izjava da će utrošiti predviđena sredstva i podneti izveštaj Opštini
 1. Rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu (ukoliko postoji)
 1. 3 ponude za opremu koja se nabavlja

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim;

 

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

 

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

 

 • neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
 • nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
 • nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

 

 

V Odlučivanje o dodeli sredstava

 

Predsednik opštine rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.

Predsednik opštine na osnovu zapisnika i rang liste Komisije  donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Opštine Sremski Karlovci.

 

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrđuju se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.

Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Predsednik opštine zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:

 • podaci o korisniku sredstava
 • iznos dodeljenih sredstava
 • namena za koju se dodeljuju sredstva
 • period na koji se zaključuje ugovor
 • obaveze korisnika sredstava
 • izveštaji koji se podnose Opštini Sremski Karlovci
 • ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

 

Korisnik sredstava je obavezan da Opštini Sremski Karlovci podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava (izvode iz banaka, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju).

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Opština Sremski Karlovci, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Predsednik opštine rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Opštini Sremski Karlovci za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovao Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj i Opština Sremski Karlovci.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Opštini Sremski Karlovci putem elektronske pošte: relicsremkarl@yahoo.com, mladiskarlovci@gmail.com  i na telefone 021/685-30-13 i 021/685-30-63.

PREDSEDNIK OPŠTINE

Nenad Milenković