JAVNI UVID PLANA GENERALNE REGULACIJE

1106

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI-OPŠTINSKA UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa čl.50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), čl.54-63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj64/2015) i članom 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/2004 i 88/2010) i

o g l a š a v a

J A V N I U V I D

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE

SREMSKIH KARLOVACA

I

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

PLANA GENERALNE REGULACIJE SREMSKIH KARLOVACA

NA ŽIVOTNU SREDINU

Nacrt Plana generalne regulacije Sremskih Karlovaca i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije Sremskih Karlovaca na životnu sredinu, obuhvata područje u površini od 546,15 ha.

1. JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije Sremskih Karlovaca (u daljem tekstu: Nacrt plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije Sremskih Karlovacana životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni) održaće se u trajanju od 30 dana, od 17.10.2015.godine do 16.11.2015.godine.

Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni biće izloženi na javni uvid u analognom i digitalnom obliku svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati u zgradi Opštine Sremski Karlovci u holu potkrovlj a . Sve bliže informacije i potrebna obaveštenja o Nacrtu plana i Izveštaju o strateškoj proceni, mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove izaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove izaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 16.11.2015. godine.

2. Javna prezentacija Nacrta plana biće održanadana 29.10.2015. godine, u trajanju od 13,00-14,00 časova, u prostorijama OpštineSremski Karlovci (I sprat –skupštinska sala).

3. Javna sednica Komisije za planove Opštine Sremski Karlovci, biće održana dana 20.11.2015. godine, u prostorijama OpštineSremski Karlovci (potkrovlje – sala za sastanke) sa početkom u 12,00 časova.

Javnoj sednici Komisije za planove mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica, podnosioci pismenih primedbi i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač plana javno će izneti svoj stav.

Tekst Plana generalne regulacije

Karta 1 – Izvod iz Prostornog plana

Karta 2 – Podela na prostorne celine

Karta 3 – Plan namene površina

Karta 4 – Plan regulacije površina javne namene sa saobrać. i nivelac.

Karta 5 – Plan vodne infrastrukture

Karta 6 – Plan energetske infrastrukture

Karta 7.1 – Sprovođenje plana

Karta 7.2 – Sprovođenje plana sa posebnim pravilima

Karta 8 – Zaštita životne sredine

Karta 9 – Zaštita kulturnih dobara

Karta 10 – Inženjersko-geološka karta

Karta 11 – Pogodnost terena za izgradnju

Prethodni tekstSlužbeni list 14/2014
Sledeći tekstOBELEŽAVANjE GODIŠNjICE KARLOVAČKOG MIRA U SREMSKIM KARLOVCIMA