Opština Sremski Karlovci, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. st. 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US i 98/13 Odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“ br. 64/2015)

O B J A V Lj U J E

Javnu prezentaciju

Urbanističkog projekta za katastarsku parcelu 3432/1 K.O. Sremski Karlovci

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 06. do 12. aprila 2016. godine zaključno sa 12.04.2016. godine u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Opštinske uprave, Odeljenja za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, (zgrada Magistrata, potkrovlje) svakog radnog dana u periodu od 8 -15 časova.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad, Železnička 6/III.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije (najkasnije do 12.04.2016. godine ) dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Trg Branka Radičevića br. 1, 21205 Sremski Karlovci.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene urbanističke projekte potrebna stručna pomoć biće pružena u Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

Materijal:

UP kp br 3432-1 SR KARLOVCI

00_IZVOD IZ PPO SREMSKI KARLOVCI

01_KAT-TOP PLAN SA GRANICOM OBUHVATA UP-a

02_SITUACIONI PRIKAZ

03_SAOBRACAJ REGULACIJA I NIVELACIJA

04_PREDLOG IDEJNOG RESENjA

05_PREDLOG IDEJNOG RESENjA

06_PREDLOG IDEJNOG RESENjA

07_PREDLOG IDEJNOG RESENjA

Prethodni tekstPotvrđen urbanistički projekat
Sledeći tekstRANI JAVNI UVID U PDR radne zone „Prosjanice“