pština Sremski Karlovci, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US 132/14 i145/14) i članom 36-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.64/2015) oglašava:

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE

PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE „PROSJANICE“ U SREMSKIM KARLOVCIMA

Odluka o izradi je objavljena u „Službenom listu Opštine Sremski Karlovci“ broj 14/2015.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 17-31. maja 2016. godine, radnim danima od 8-15 časova, u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br. 1, u Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

U toku trajanja javnog uvida, oglas PDR radne zone „Prosjanice“ u Sremskim Karlovcima biće izložen na internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremski-karlovci.org.rs , na oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci i u dnevnom listu „Dnevnik“.

Odeljenje za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade navedenih planova, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade navedenog plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Trg Branka Radičevića br. 1, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 31.05.2016. godine . Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na planska rešenja.

TEKSTUALNI DEO
Izvod iz Prostornog plana
Izvod iz PPPPN Fruške gore
Podela na karakteristične celine
Planirana pretežna namena površina