obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017

 

Na osnovu člana 18. i 19.Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15), člana 4, 6 i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 126/14) i člana 61. Statuta opštine Opštine Sremski Karlovci, („Sl. list opštine Sremski Karlovci“ br. 12/08 i 17/12),  predsednik opštine Sremski Karlovci raspisuje:

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini

 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sremski Karlovci; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Sremski Karlovci za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2017. godinu (Sl. list opštine Sremski Karlovci br. 39/2016) u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 1.500.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

 

II PRAVO UČEŠĆA

 

Na konkursu može učestvovati:

 

 

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Sremski Karlovci;

 

 1. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

 

 • Značaj projekta sa stanovišta:

 

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;

 

 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

 

 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

 

 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

 

 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

 

 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

 

 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 • Kapaciteti sa stanovišta:

 

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;

 

 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

 

 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

 1. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 

 • da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

 

 • dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Sremski Karlovci;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

 

 1. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;

 

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

 

IV ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“: od 24.01.2017. godine do 09.02.2017. godine.

 

Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ biće objavljen na sajtu Opštine Sremski Karlovci.

 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Sremski Karlovci  www.sremskikarlovci.rs (Obrazac 1– prijava i Obrazac 1 – tabela).

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

 

 1. rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

 

 1. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

 1. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

 

 1. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Sremski Karlovci. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“: od 24.01.2017. godine do 09.02.2017. godine.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Sremski Karlovci, www.sremskikarlovci.rs , gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

 

 

Prijave projekata slati na adresu: Opština Sremski Karlovci, ul., Trg Branka Radičevića 1, Sremski Karlovci sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini”.

 

Obrazac 1 (prijava i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, dostaviti i na CD-u.

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine  Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 8 do 13 časova na telefone: 021/6853014.