Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72/2009 13/2016 i 30/2016-ispr.) i člana 7. Pravilnika o kriterijumima za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2017. godinu i („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj: 2/2017 )  i člana 8. Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2017. Godinu(„Službeni list opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 39/2016) Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci na sednici održanoj dana 21.marta 2017.godine , donosi

R E Š E Nj E 

o raspodeli sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2017. godinu

Prethodni tekstRukohvati za građane Pivare
Sledeći tekstOtvaranje Vidikovca u aprilu