REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA  VOJVODINA

 

   

FOND ZA PRUŽANjE POMOĆI

IZBEGLIM, PROGNANIM

I RASELjENIM LICIMA

 

 

Na osnovu člana 28. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA

NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

Član  1.

Pravo na učešće po ovom pozivu  imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine) i koja imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a koja se prijave na Javni poziv od 1. oktobra do 1. novembra 2017. godine,

 

Član 2.

Uslovi za pružanje jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine iz izbegličkih i raseljeničkih porodica sa teritorije AP Vojvodine su:

 1. da je podnosilac prijave na Poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imao/la status izbeglog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda, odnosno 21. decembra 2006. godine,
 2. da su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili su već dobili državljanstvo Republike Srbije,
 3. da su podnosilac prijave i dete za koje se traži pomoć u roditeljskom, odnosno starateljskom odnosu,
 4. da dete podnosioca prijave pohađa srednju školu, odnosno da je upisalo drugi, treći ili četvrti razred srednje škole
 5. da podnosilac prijave, odnosno dete u čije ime podnosi zahtev nije koristilo ovu vrstu pomoći.

 

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. podnosilac prijave na Poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

 1. Za dokazivanje statusa izbeglice i interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke legitimacije ili legitimacije raseljenog lica, odnosno potvrda poverenika za izbeglice o postojanju izbegličkog statusa, za sve članove domaćinstva koji su navedeni u prijavi.
 2. Za dokazivanje da je podnet zahtev za državljanstvo prilaže se potvrda nadležnog organa unutrašnjih poslova ili rešenje o dobijenom državljanstvu Republike Srbije.
 3. Za dokazivanje da su podnosilac prijave i dete u roditeljkom ili starateljskom osnosu prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu.
 4. Za dokazivanje da dete pohađa školu prilaže se potvrda iz škole.

 

Član 4.

Ostala relevantna dokumentacija koju podnosilac prijave dostavlja je:

 

 1. Za dokazivanje uspeha deteta prilažu se fotokopije svedočanstava 5.,6.,7. i 8. razreda osnovne i svih do sada završenih razreda srednje škole, kao i fotokopije svih diploma i dokaza o osvojenom 1.,2. ili 3. mestu koje je dete ostvarilo na međunarodnim, republičkim ili pokrajinskim takmičenjima iz bilo kog predmeta.
 2. Za narušeno zdravstveno stanje i invalidnost prilaže se odgovarajuća kopija lekarskog uverenja sa dijagnozom ili fotokopija rešenja o utvrđivanju invalidnosti.
 3. Za materijalni položaj porodičnog domaćinstva potvrda o visini primanja preduzeća u kojem je zaposlen, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje visina primanja. Podneti za sva lica navedena u prijavi.

 

Član 5.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose do 40.000,00 dinara po detetu i uplaćuju se na račun punoletnog člana domaćinstva na ime školovanja deteta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva konkretnom detetu.

 

Član 6.

Prijava na Poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine podnosi se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 ili preuzeti sa sajta www.fondajnfort.rs.

Fond će razmatrati samo prijave koje su koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane.

Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

 

Član 7.

Za dodatne informacije u vezi sa pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad ili na broj telefona 021/475 4 295.

 

Prethodni tekstKONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA 2017/2018
Sledeći tekstZAVRŠENA je rekonstrukcija pristupnog puta ka Vidikovcu