PROSTORNI PLAN

PPO Sremski Karlovci Tekstualni deo

 

PLAN GENERALNE REGULACIJE

Tekstualni deo plana

Grafički prilozi

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA SREMSKIH KARLOVACA (tekstualni i grafički deo)

Tekstualni deo

Grafički deo

PLANOVI DETALjNE REGULACIJE

3.1_PDR_od_okretnice_na_Dudari_strazilovskogputa_u_Sr_Karlovcima

1609-3-namena, saobracaj, nivelacija i regulacija-Model.dwf

1609-PDR-saobracajnica od Dudare do Strazilovskog puta.pdf

3.2_PDR_namenjenog_sportu_i_rekreaciji_izmedju_pruge_i_Dunava_u_Sr_Karlovcima

1606- PDR prostor izmedju pruge i Dunava.pdf

1606-3.2-prost organizacija-Model.dwf

3.3_PDR_prostora_za_poslovanje_duz_puta_Subotica_Beograd_u_Sr_Karlovcima

1646-3-namena, saobracaj, nivelacija i regulacija-Model_0.dwf

1646-PDR-poslovanje duz puta Subotica-Beograd_0.pdf

3.4_PDR_prostora_namenjenog_poslovnom_centru_poslovanje_i_porodicno_stanovanje_Cusilovo_u_Sr_Karlovcima

Grafički prilozi

1626-PDR-Cusilovo.pdf

3.5_PDR_starog_centra_Sr_Karlovaca

1539-05-namena povrsina-Model.dwf

1539-tekst-PDR starog centra u Sr-Karlovcima-Sl-list 5-08.pdf

3.6_PDR_podrucja_Doke_sa_kompleksom_katolickog_groblja_u_Sr_Karlovcima

1672-3-n-Plan namene povrsina, saobracaja, nivelacije i regulacije -Model.dwf

1672-tekst-PDR podrucja Doke-kompleks groblja u Sr-Karlovcima-Sl-list-5-08.pdf

3.7_PDR_stanovanja_sa_kompleksom_ceratskog_groblja_u_Sr_Karlovcima

1684-n-3-plan namene-u boji-Prilog3.dwf

1684-tekst-PDR stanovanja sa kompl- Ceratskog groblja u Sr-Karlovcima-Sl-list-5-08.pdf

3.8_PDR_Esikovca_u_Sr_Karlovcima

1681-tekst- PDR Esikovca u Sr-Karlovcima-Sl-list-5-08.pdf

1681-n-3.-1- Plan namene povrsina.dwf

3.9_PDR_Magacev_breg_sa_kompleksom_groblja_u_Sr_Karlovcima

1699-3-n-Namena,saobracaj,niv-reg-Prilog3_0.dwf

1699-tekst-PDR Magarcev breg sa kompl-groblja u Sr-Karlovcima-Sl-list-5-08_1.pdf

3.10_PDR_Cerat_u_Sr_Karlovcima

1680-3-n-Namena,saobracaj,niv-reg-Prilog3.dwf

1680-tekst-PDR Cerat u Sremskim Karlovcima-Sl-list-5-08.pdf

3.11 PDR Prosjanice

Planirana namena povrsina sa podelom na celine i zone zastite-Model.dwf

Tekst – Sl-list Sr-Karlovci Br-4-2011.pdf

3.12 PDR Pruge Zeleznice Srbije

grafika.pdf

tekst.pdf

3.13 PDR saobraćajnice Sremski Karlovci – Stražilovo

plan-nacrt

plan namene površina-1

plan namene površina-2

plan namene površina-3