Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 112-13/2017-I/1

Dana: 3.novembra 2017. godine

Sremski Karlovci

Trg Branka Radičevića broj 1

tel: 021/68-53-038

 

 

Na osnovu člana 4, 94. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik RS», br. 21/16), i člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik RS», broj 95/16)  Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

IZJAVA: Izjava o saglasnosti stranke (clan 103. ZUPa)

 1. Organ u kome se položaj popunjava:

Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci

 

 1. Položaj koji se popunjava:
 2. Zamenik načelnik Opštinske uprave, položaj II grupa

Opis poslova: Zamenjuje načelnika Opštinske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine; obavlja i druge poslove iz  nadležnosti Opštinske uprave  po ovlašćenju načelnika uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

 • Mesto rada:

Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1.

 

 1. Uslovi za zaposlenje:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta, da nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, veštine: komunikacije, organizacione sposobrnosti i veštine rukovođenja. Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata utvrđivaće u usmenom razgovoru Konkursna komisija i eventualno stručna lica koja će se angažovati za potrebe Komisije. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

 

 1. Trajanje rada na položaju:

Rad na položaju traje pet godina

 

 1. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti u roku od 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama “Dnevnik“.

 

 • Sadržina prijave na javni konkurs:

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

 

 • Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama «Sl. list RS», br. 20/09 i 145/14);
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);
 • uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni onos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povredee dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu; uverenje iz evidencije pravosnažno osuđivanih lica, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik javnog konkursa, uz ostale  dokaze, dostavi potpisanu izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi navedene dokumente o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat sam učiniti.

 

Primer izjave nalazi se na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs kao prilog  javnog konkursa.

 

 1. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Opština Sremski Karlovci, Opštinsko veće, Trg Branka Radičevića broj 1, Sremski Karlovci, sa naznakom “za javni konkurs“.

 

 1. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Biljana Jevtić, broj telefona:  021/ 685- 3038.

 

 1. Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili overenoj fotokopiji od strane nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs, a u dnevnom listu „Dnevnik“, objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet stranice na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

PREDSEDNIK

Nenad Milenković

 

Prethodni tekstPLANSKI DOKUMENTI
Sledeći tekstOdržan sastanak na temu „KONCEPT RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI“