REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

FOND ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,

PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA

NOVI SAD

Broj:04/18-4

Dana:07.03.2018.godine

 

Na osnovu člana 28. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima je na 04. sednici trećeg saziva održanoj 07. marta 2018. godine, doneo sledeću:

 

ODLUKU 

RASPISUJE SE JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

dokumentacija:

prijava

JAVNI POZIV JP studenti

 

Član  1.

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu  mogu ostvariti lica koja su imala (imaju) u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine), tj. studenti osnovnih akademskih studija (izuzev studenata prve godine) na teritoriji Republike Srbije, a koji se prijave na Javni poziv  od  8. marta do 2. aprila 2018. godine,

 

Član 2.

Uslovi za pružanje jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine iz izbegličkih i raseljeničkih porodica sa teritorije AP Vojvodine su:

 1. da je podnosilac prijave na Javni poziv ili roditelj imao status izbeglog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda, odnosno 21. decembra 2006. godine,
 2. da su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili su već dobili državljanstvo Republike Srbije,
 3. da su podnosilac prijave i članova porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu,
 4. da podnosilac prijave u toku dosadašnjih studija ima uspeh iznad 7,00
 5. da podnosilac prijave do sada redovno pohađa studije.

 

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

 1. za dokazivanje statusa izbeglice i interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke legitimacije ili legitimacije raseljenog lica, odnosno potvrda poverenika za izbeglice o postojanju izbegličkog statusa, za podnosioca ili roditelja,
 2. za dokazivanje da je podnet zahtev za državljanstvo prilaže se potvrda nadležnog organa unutrašnjih poslova ili rešenje o dobijenom državljanstvu Republike Srbije za podnosioca prijave i sve članove domaćinstva koji su navedeni na prijavi,
 3. za dokazivanje da su podnosilac prijave (student) i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljkom ili starateljskom osnosu prilaže kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu,
 4. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjih studija prilaže se fotokopija indeksa i potvrda fakulteta o ocenama i proseku do sada završenih godina studija,
 5. za dokazivanje redovnog pohađanja studija prilaže se uverenje o redovnom statusu studenta.

 

Član 4.

Ostala relevantna dokumentacija koju podnosilac prijave dostavlja je:

 1. za dokazivanje uspeha studenta prilaže se fotokopija indeksa, fotokopije priznanja za prva tri mesta osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili sportskog polja, uverenje o statusu studenta, tj. dokaz da je student na budžetu ili samofinansirajući,
 2. za narušeno zdravstveno stanje i invalidnost prilaže se odgovarajuća kopija lekarskog uverenja sa dijagnozom ili fotokopija rešenja o utvrđivanju invalidnosti,
 3. za materijalni položaj porodičnog domaćinstva potvrde preduzeća u kojima su zaposleni, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje (podneti za sva lica navedena u prijavi).

 

Član 5.

            Visina sredstava koja se odobravaju iznose 30.000,00 dinara po studentu i uplaćuju se na račun studenta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva konkretnom studentu.

 

Član 6.

Prijava na Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine podnosi se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, preuzeti sa sajta www.fondajnfort.rs. ili kod opštinskih poverenika za izbeglice i migracije.

Fond će razmatrati samo prijave koje su koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane.

Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

 

Član 7.

Za dodatne informacije u vezi sa pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad ili na broj telefona 021/475 4 295.

Prethodni tekstKarlovčani u Portugalu: Male opštine protiv evroskepticizma
Sledeći tekstLISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA ZA JAVNI KONKURS ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2018. GODINU