Na osnovu člana 11. Pravilnika o rada Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti broj: 020-8/2018-I/2 od 26. juna 2018. godine Komisija za izbor korisnika raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA

NAMENjENIH EKONOMSKOM OSNAŽIVANjU PORODICA IZBEGLICA

KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

 

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć može biti dodeljena porodicama izbeglica, koje imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje, i to za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti i koje ispunjavaju propisane uslove i merila za izbor korisnika.                                                                 

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da imaju izbeglički status i to:
 • da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije
 • da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 1. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine;
 2. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 3. da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);
 4. ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su istu namenski koristili;
 5. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
 6. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
 7. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:
 • Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;
 • Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i
 • Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

OBRAZAC PRIJAVE: obrazac za prijavu na oglas ekon.osn

Uz prijavu na javni poziv koja se podnosi u Opštini, podnosilac prijave na javni poziv dostavlja sledeće dokaze:

 1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

 1. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
 2. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo – za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 3. Izjavu overenu kod nadležnog organa overe da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
 4. Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
 1. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 – 26 godina – dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);
 2. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 3. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 4. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se: – potvrda o smrti bračnog druga;
  • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
  • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
  • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

11.Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

12.Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;

13.Dokaz da ima registrovanu delatnost;

14.Dokaz da pokreće aktivnost:

(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,

(2)izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

 

Dokazi se podnose u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

 

Komisija u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu o tome da li su lica evidentirana kao izbeglice u evidenciji Komesarijata ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome iz člana 4. stav 1. tačka 1);  izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju/proveru imovnog stanja u elektronskoj bazi iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva..

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

 

IZBOR KORISNIKA                                                           

Na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari prema predviđenom načinu bodovanja, Komisija utvrđuje predlog liste Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste Korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima odgovori u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje konačnu listu Korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju na oglasnoj tabli Opštine.

Na osnovu Konačne liste Komisija donosi odluku o dodeli Pomoći (u daljem tekstu: Odluka) koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku opštinskom Veću, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

Na osnovu Odluke o dodeli pomoći, Opština i korisnik Pomoći zaključuju ugovor o dodeli Pomoći.

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD  29. JUNA DO  16. JULA 2018. godine

 

PODNOŠENjE ZAHTEVA

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave putem zahteva. Zahtev se preuzima na pisarnici.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili poštom na adresu:

Opštinska uprava Sremski Karlovci

Komisiji za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti

Trg Branka Radičevića 1

21205 Sremski Karlovci

Obaveštenja možete dobiti na telefon 021/685-3075

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava

namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica

izbeglica kroz dohodovne aktivnosti

Broj: 020-8/2018-I/2

Dana: 26.06.2018. godine

Sremski Karlovci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni tekstU Sremskim Karlovcima otvorena poslovnica banke Poštanska štedionica
Sledeći tekstFondacija Divac: Konkurs za dodelu đačkih stipendija za porodice koje su imale izbeglički status u Srbiji