Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci početkom jula ove godine počela je sa primenom informacionog sistema eZUP koji zaposlenima u javnoj upravi omogućava brzo i jednostavno pristupanje podacima koji su im potrebni za odlučivanje u upravnim postupcima koje vode, a građani samim tim dobijaju efikasniju i bržu uslugu.

To omogućuje doslednu primenu principa da organi uprave nemaju pravo da traže od građana izvode, uverenja i potvrde o podacima koji se vode u službenim evidencijama, već te podatke pribavljaju sami po službenoj dužnosti.

Primenom usluge eZUP, kojom je povezano prvih šest najvećih baza podataka u Srbiji, državne institucije najzad mogu brzo i efikasno da razmenjuju podatke između sebe, a građani više ne moraju biti njihovi kuriri.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo informacioni sistem eZUP radi lakše razmene podataka po službenoj dužnosti između državnih organa i organa JLS. Prošle godine stupio je na snagu novi Zakon o opštem upravnom postupku po kome se po službenoj dužnosti prikupljaju podaci o ličnosti. Postoje tri načina prikupljanja tih podataka, a to su kroz informacioni sistem eZUP, koji je najbrži i najjeftiniji način, drugi je da se uputi zahtev nadležnom organu za dostavljanje informacija koje sadrže podatke o ličnosti i treći način je da onaj ko vodi upravni postupak ode u taj državni organ i ličnim uvidom izvrši uvid u podatke o ličnosti.

Podaci o ličnosti su zaštićeni zakonom tako da ne može svaki službenik da pribavi podatke o svakom, već samo onaj službenik koji vodi konkretan opšti upravni postupak može da pribavi podatke i to samo one koji su mu potrebni za taj postupak.

Opština Sremski Karlovci će u toku ove godine ući u informacioni sistem eZUP, samim tim omogućiti da one podatke koje opština vodi o građanima, odnosno matične knjige u najvećem broju slučajeva, stavi na raspolaganje državnim organima i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Od šest organa smo dobili odobrenje da koristimo njihove podatke u vođenju upravnih postupaka koji se vode pred Opštinskom upravom u Sremskim Karlovcima. To su Poreska uprava Republike Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, NSZ i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a to su svi organi sa republičkog nivoa uključeni u eZUP. Ono što se čeka u narednom periodu, a značajno je za vođenje upravnih postupaka, je uključenje Republičkog geodetskog zavoda.

Prednost za građane je ta što se podaci prikupljaju po službenoj dužnosti, a Opštinska uprava Sremski Karlovci je prikupljanje podataka počela ove godine upućujući zahtev organima da im dostave podatke.

Primera radi mi zahtev uputimo MUP-u i te podatke čekamo 15 dana. Uključivanjem u eZUP mi te podatke dobijamo odmah. Službenik koji, recimo, vodi upravni postupak, na primer dečjeg dodatka, neophodno mu je da utvrdi prebivalište stranaka u postupku. U tom slučaju službenik uđe na eZUP, u podatke MUP-a i uzme podatak o ličnosti. Ne postoji mogućnost zloupotrebe tih podatka jer tačno se zna koji je službenik, u kom momentu ušao, i zašto je uzeo taj podatak.

Administrator informacionog sistema u Opštinskoj upravi opštine Sremski Karlovci je:

Marko Ćalušić
mob: 064/8249056
mail: calusic86@yahoo.com

Zahvaljujući ovoj usluzi, građani su oslobođeni plaćanja brojnih taksi. Dovoljno je da se potpiše izjava da dozvoljavaju da se podaci o njemu prikupe po služebnoj dužnosti.

Građani neće više morati da vrše poslove „poštara“ koji raznosi dokumenta od kancelarije do kancelarije javne uprave.

Primera radi, službenik u policijskoj stanici moći će na „dva klika“ da pristupi podacima iz matične knjige venčanih za lice koje zbog promene prezimena nakon sklapanja braka želi da zameni lična dokumenta.

Prethodni tekstFondacija Divac: Konkurs za dodelu đačkih stipendija za porodice koje su imale izbeglički status u Srbiji
Sledeći tekstDRUGI JAVNI POZIV RODITELjIMA ZA DODELU DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA NA KORIŠĆENjE