Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci je na svojoj 54.sednici održanoj 24. oktobra 2018.g. donelo Odluku o uslovima za prodaju na pokretnim tezgama-izložbenim pultovima na javnim površinama za prodaju proizvoda domaće radinosti i starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u Opštini Sremski Karlovci. Odluka je stupila na snagu 24.10.2018.g. i objavljena je u „Službenom listu opštine Sremski Karlovci“, br.30/2018).

OBRAZAC ZAHTEVA ZA PRODAJU

Obaveštavamo zainteresovane izlagače-prodavce o uslovima za prodaju:

1.Prodaja gore navedenih proizvoda se odobrava u pešačkoj zoni i na drugim lokacijama koje odobrava Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci. U pešačkoj zoni prodaju mogu vršiti samo lica koja imaju važeće rešenje APR o registrovanoj prodaji proizvoda koje izlažu ili rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ili potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava.

2.Prodaja proizvoda se  odobrava u periodu od prvog aprila do prvog novembra svake kalendarske godine u vremenu od 09.00 do 22.00 sati, i u periodu od prvog novembra do prvog aprila svake kalendarske godine u vremenu od 10.00 do 20.00 sati.

3.Za prodaju proizvoda prodavci moraju da prilože sledeću dokumentaciju:

– zahtev za prodaju (obrasci se mogu dobiti u kancelariji Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Sremski Karlovci broj 44/potkrovlje),

-važeće rešenje Agencije za privredne registre (APR – kancelarija u Novom Sadu, ul. Stražilovska br. 2) da su registrovani za prodaju proizvoda koje izlažu,

-važeće rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ili potvrdu Ministarstva finansija-Uprave za trezor-Filijala Novi Sad (ul. Modene br. 7) o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava,

-važeće rešenje (potvrdu) da je član registrovanog Udruženja,

-dokaz o izmirenju lokalne komunalne takse za prodaju u prethodnom periodu kojeg izdaje Odeljenje za finansije i budžet-Služba za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda Opštine Sremski Karlovci (kancelarija br. 53/potkrovlje)

 1. Pismene zahteve za prodaju (zauzeće javne površine) izlagači podnose Odeljenju za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Sremski Karlovci, koje donosi rešenje kojim se odobrava prodaja proizvoda. Lica koja imaju dugovanje na ime lokalne komunalne takse za prodaju u prethodnom periodu neće dobiti rešenje kojim se odobrava prodaja.

 

5.Prodavci se za vreme važenja rešenja o prodaji moraju pridržavati sledećih Pravila ponašanja:

 1. Izlagač je dužan da vodi računa o higijeni  na prodajnom mestu, ne pravi buku, kao i da ne ometa druga lica koja koriste javne površine na kojima se nalaze prodajna mesta.
 2. U slučaju da ima odobrenje da koristi pokretnu tezgu-izložbeni pult koji je vlasništvo Opštine, izlagač je dužan  da  Opštini  u slučaju oštećenja tezge-pulta nadoknadi troškove opravke u celosti.
 3. Prodaja se vrši isključivo na pokretnoj tezgi-izložbenom pultu.

Izlagač je dužan da se nalazi pored  svog izložbenog pulta.

Izlagač može da zakupi i vrši prodaju robe samo na jednom prodajnom mestu,

ukoliko se radi o robi iste vrste.

Izlagači u pešačkoj zoni dužni su da vrše prodaju svakog dana, a najmanje 6 dana

nedeljno.

 1. Izlagač ima pravo da na prodajnom mestu izlaže i prodaje  isključivo proizvode

sopstvene domaće radinosti, proizvode starih i umetničkih zanata, odnosno prehrambene proizvode za koje je registrovan.

 1. Izlagač je dužan da se pridržava tehničkih, sanitarnih i drugih zakonskih propisa vezanih za promet ove vrste robe.
 2. Izlagač je obavezan da obezbedi prolaz građanima i prilikom korišćenja lokacije postupa sa pažnjom dobrog domaćina.
 3. Nakon prestanka korišćenja lokacije, Izlagač  je dužan da istu svaki dan za vreme odobrenog perioda zauzeća javne površine  dovede u prvobitno stanje.
 4. Prodaja alokohola i alkoholnih pića je dozvoljena isključivo registrovanim vinarima, vinogradarima i proizvođačima alkoholnih pića od meda.
 5. U slučaju da ima više zainteresovanih izlagača za jedno prodajno mesto, pravo na prodaju dobija lice na osnovu redosleda podnošenja pismenih zahteva za prodaju.
 6. Izlagači ne mogu koristiti urbani mobilijar niti druge objekte ili uređaje postavljene u centru Sremskih Karlovaca namenjene turistima i drugim posetiocima centra, posebno klupe i zelene površine,
 7. U slučaju prodaje robe van pokretne tezge-izložbenog pulta ili na drugom mestu koje nije odobreno od strane Opštinske uprave na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, Opštinska uprava će uskratiti imaocu odbrenja za zauzeće javne površine izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine.

U slučaju da se prodavci ne pridržavaju napred citiranih Pravila ponašanja Opštinska uprava može uskrtiti izdavanje odobrenja za zauzeće javne površine.

 1. Za vreme održavanje drugih manifestacija na prostoru predviđenom za prodaju odobrenih od strane Opštinske uprave ili iz drugih razloga, Opštinska uprava može izlagaču privremeno uskratiti odobrenje za zauzeće javne površine za izlaganje i prodaju robe na odobrenim lokacijama.
 2. U slučaju da Opština primi instrukciju Zavoda za zaštitu spomenika kulture kojim se na drugi način bliže uređuju uslovi za privremeno postavljanje pokretnih tezgi-izložbenih pultova na javnim površinama za prodaju  Opštinsko veće doneće novu odluku o uslovima za prodaju.
 3. Poslove inspekcijskog nadzora obavlja komunalni inspektor koji za ne pridržavanje Pravila prodaje-ponašanja može kaznizi izlagača novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

9.Za potrebna obaveštenja izlagači se mogu obratiti:      Vesni Čobanić,

telefon 021/685-3062 i 064/824-9055 ili  Živoradu Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026.