Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 112-15/2018-I/1

Dana: 27. decembra 2018. godine

Sremski Karlovci

 

Na osnovu člana 4. stav 5, i člana 95. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2016 i 113/2017), i člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/2016), Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

I Organ u kome se položaj popunjava:

Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Sremski Karlovci

 

II Položaj koji se popunjava:

  1. Načelnik Opštinske uprave, položaj u I grupi

Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju osnovnih organizacionih jedinica u okviru Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

III Mesto rada:

Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1.

 

IV Uslovi za zaposlenje:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta, da nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, veštine: komunikacije, organizacione sposobnosti i veštine rukovođenja. Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata utvrđivaće u usmenom razgovoru Konkursna komisija i eventualno stručna lica koja će se angažovati za potrebe Komisije. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

 

V Trajanje rada na položaju:

Rad na položaju traje pet godina.

 

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti u roku od 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama “Dnevnik“.

 

VII Sadržina prijave na javni konkurs:

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

  • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • diploma o stečenoj stručnoj spremi;
  • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
  • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);
  • uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni onos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu.

Potrebno je da učesnik javnog konkursa, uz ostale  dokaze, dostavi potpisanu izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi navedene dokumente o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat sam učiniti.

 

Primer izjave nalazi se na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs kao prilog javnog konkursa.

 

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, obaviće se provera znanja, stručnih osposobljenosti i veština koje se vrednuju u izbornom postupku.

O tačnom vremenu i mestu provere znanja, stručne osposobljenosti i veština, kandidati će biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

 

X Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Opština Sremski Karlovci, Opštinsko veće, Trg Branka Radičevića broj 1, Sremski Karlovci, sa naznakom “za javni konkurs“.

 

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Biljana Jevtić, broj telefona:  021/ 685- 3038.

XII IZJAVA U ELEKTRONSKOJ FORMI: Izjava o saglasnosti stranke (clan 103. ZUPa)

XIII Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili overenoj fotokopiji od strane nadležnog organa, Konkursna komisija odbacije zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Žalbenoj komisiji u roku od 8 dana od dana prijema Zaključka. Žalba kandidata ne zadržava izvršenje Zaključka.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs, a u dnevnom listu „Dnevnik“, objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet stranice na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

PREDSEDNIK

Nenad Milenković, s.r.

 

Prethodni tekstDva i po miliona dinara za karlovačke preduzetnice
Sledeći tekstNovogodišnja poruka predsednika opštine