Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Opštinsko veće

Broj: 553-28/2019-I/1

Dana: 15. marta 2019. godine

Sremski Karlovci

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Pravilnika o načinu i kriterijumima za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ broj  2/2019 ),  člana 7.   Odluke o budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu, („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ broj 42/2018) i člana 67. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br.7/2019), Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci na 71. sednici održanoj dana 15. marta 2019. godine, donosi

 

R E Š E Nj E

O RASPODELI SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME

OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI

U OBLASTI KULTURE ZA 2019. GODINU

I

            Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2019. godinu, dodeljuju se sredstva u iznosu od 3.600.000,00 dinara sledećim podnosiocima programa i projekata:

PROJEKTI/PROGRAMI
Naziv udruženja/subjekta u kulturi Naziv projekta Visina iznosa odobrenih sredstava
Udruženje za očuvanje i negovanje tradicije i kulture ,,Beli vukovi“ iz Sremskih Karlovci „Viteški dani u Sremskim Karlovcima“ 100.000,00
Srpska pravoslavna crkva, Crkvena opština Sremski Karlovci „Vaskršnja nedelja“ 150.000,00
Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca 27. Letnja škola ,,Korneliju u spomen“ 150.000,00
Likovno udruženje ,,Karlovačka crtačka škola“ iz Sremskih Karlovaca Festival – Karlovačko bijenale mladih Kreativne radionice mladih ,,PRIDRUŽI SE“ 220.000,00
Omladinsko kulturno umetničko društvo ,,Brankovo kolo“ iz Sremskih Karlovaca Tradicionalna umetnička igra OKUD-a ,,Brankovo kolo“ 500.000,00
Kreativni klub „Eduko“ iz  Sremskih Karlovaca „Letnji obrazovni kamp Sremski Karlovci 2019.“ 110.000,00
Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) iz Sremskih Karlovaca „Međunarodni interdisciplinarni studentski skup Karlovački dani slobodne misli“ 150.000,00
Udruženje građana SK-ART iz Sremskih Karlovaca Međunarodni festival poezije ,,Sremskokarlovački pesnički

brodovi“

235.000,00
Pokret gorana Vojvodine iz                                    Sremskih Karlovaca „Kulturno dvorište“ 120.000,00
Gradska biblioteka u N.S.                                      Bibliotečki odeljak ,,Branko Radičević“ Sremski Karlovci Nastavak projekta ,,Znamenite ličnosti Sremskih Karlovaca“ XIX i XX veka“ 155.000,00
Izdavačko preduzeće „Kairos“ iz Sremskih Karlovaca „Slavuj od Stražilova“ 90.000,00
Društvo „Filumenist“

iz Sremskih Karlovaca

„Godišnji program muzeja šibica“ 170.000,00
Studio „Dom animacije“ iz                                          Sremskih Karlovaca „Multi – most“ 130.000,00
,,MDM Produkcija„   iz                          Sremskih Karlovaca Karlovački filmski festival ,,Ponovo radi bioskop“ 250.000,00
Kulturni centar ,,Karlovačka umetnička radionica“ iz Sremskih Karlovaca 1. „Sremskokarlovački novogodišnji likovni salon“ 2.  „Sremskokarlovačka kolonija akvarela i crteža 2019.“ 300.000,00
Kulturni centar ,,Karlovačka umetnička radionica“ iz Sremskih Karlovaca Časopis za nauku, kulturu i umetnost ,,KROVOVI“ 200.000,00
Udruženje „Brankovo kolo“

Novi Sad

„48. Brankovo kolo“ 200.000,00
Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba

„ZAVIČAJNA KUĆA“ iz Sremskih Karlovaca

Književni sastav na temu ,,Narodni običaji Podunavskih Švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa“ 170.000,00
Udruženje likovnih umetnika ,,Orfelin“ iz

Sremskih Karlovaca

„Izložba slika i skulptura vezanih za pravoslavnu duhovnost“ 100.000,00
Udruženje građana ,,Filmsko bdenje duše“ iz Sremskih Karlovaca 13. Karlovačka manifestacija ,,Filmsko bdenje duše“ 100.000,00

 

II

            Prenos dodeljenih sredstava izvršiće se nosiocima programa i projekata u okviru Razdela 5- Opštinska uprava, Program 13- Razvoj kulture, Programska aktivnost 002-Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, Programska klasifikacija 1201-0002, pozicija 131, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 42/2018).

III

            Sredstva će se izabranim podnosiocima projekta isplaćivati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet Opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu.

IV

            Na osnovu ovog Rešenja, Predsednik Opštine će, kao davalac sredstava, zaključiti ugovore o raspodeli budžetskih sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje manifestacija, projekata i programa u kulturi od interesa za opštinu Sremski Karlovci sa izabranim podnosiocima prijava, kao korisnicima sredstava, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

V

            Korisnici sredstava su u obavezi da u roku od 20 (dvadeset) dana po isteku roka za realizovanje programa, projekta, dostave izveštaj o realizaciji programa ili projekata i dostave dokaz o namenskom korišćenju finansijskih sredstava, davaocu sredstava, preko Odeljenja za finansije i budžet.

VI

            Ovo Rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Beograd u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja.

VII

            Ovo Rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni tekstSremski Karlovci na pragu novih evropskih projekata
Sledeći tekstInfo radionica za poljoprivrednike u Sremskim Karlovcima