Komisija za planove Opštine Sremski Karlovci i Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Opštinska uprave Opštine Sremski Karlovci

 

na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US 132/14,145/14, 83/18 I 31/2019) i članova 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava:

 

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE KOMPLEKSA ČERATSKOG GROBLjA SA OKRUŽENjEM U SREMSKIM KARLOVACIMA

 

JAVNI UVID će se održati u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u holu u potkrovlju, u trajanju od 30 dana, od 03. juna 2019. godine do 02. jula 2019. godine, radnim danima od 10.00-15.00 časova.


Materijal će biti izložen i na internet stranici Opštine Sremski Karlovci :

https://drive.google.com/drive/folders/1S-_LHAK9j-b0AG2cbZHiyLrTThn2Tb0j?usp=sharing


JAVNA PREZENTACIJA će biti održana 18. juna 2019.godine, U 12.00 časova, u Skupštinskoj sali Opštine Sremski Karlovci, u zgradi Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1.

Zainteresovana lica, u toku trajanja javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe u pisanoj formi Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice, Trg Branka Radičevića br. 1, zaključno sa 02.07.2019. godine.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine Opštine Sremski Karlovci, održaće se u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u Skupštinskoj sali 09. jula 2019.godine, u 12.00 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Opštine Sremski Karlovci.