Na osnovu člana 31.  i  42. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike  Srbije“, br. 17/2019),  člana   31. stav 1.   i  čl. 32.Statuta Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci od 29.12.2016. del.broj 128/29-12 (Službeni list Opštine Sremski Karlovci br. 4/2017 od 17.02.2017.), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Turističkoj organizaciji opštine Sremski Karlovci od 20.03.2018. del.broj 61/20-03 Upravni odbor Turističke organizacije Sremski Karlovci na svojoj devetnaestoj redovnoj sednici raspisuje:

Javni konkurs za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci

I

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića 1, Sremski Karlovci, na mandatni period od 4 godine.

II

 1. Direktor Turističke organizacije:

– organizuje i rukovodi radom;

– sprovodi odluke Upravnog odbora;

– predstavlja i zastupa Turističku organizaciju;

– stara se o zakonitosti rada;

– odgovoran je za sprovođenje programa rada;

– odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje;

– predlaže godišnji program rada i poslovanja;

– predlaže godišnji izveštaj o radu i poslovanju;

– podnosi godišnji izveštaj o poslovanju i radu  Turističke organizacije;

– odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa

zakonom, kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom;

– sastavlja predloge akata koje donosi Upravni odbor;

– vrši druge poslove određene Zakonom i Statutom.

 

 1. Opšti uslovi :

– punoletno i poslovno sposobno lice,

– državljanstvo Republike Srbije,

– opšta zdravstvena sposobnost.

 1. Posebni uslovi za rad na radnom mestu:

1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu turističkog smera;

2) radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima;

3) aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

 

III

Mesto rada: Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića 1.

IV

 1. Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci, internet stranici Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci, internet stranici Opštine Sremski Karlovci i u dnevnom listu „Dnevnik“.
 2. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
 • potvrda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato kod nadležnog suda
 • prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (svojeručno potpisana u kojoj je naznačena adresa i kontakt telefon)
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu
 • original ili overena fotokopija izvoda iz MK rođenih
 • kopija ili očitana lična karta
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci(potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo)
 • original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju stranog jezika

 

NAPOMENA: izabrani kandidat će biti dužan da dostavi uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, pre stupanja na rad

 1. Adresa na koju se podnose prijave: Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića 1, 21205 Sremski Karlovci sa naznakom „Konkurs za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 2. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Jelena Benišek, telefon: 021 / 882-127; 021/883-855
 3. Ovaj konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci, internet stranici Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci, internet stranici Opštine Sremski Karlovci i u dnevnom listu „Dnevnik“.
 4. Upravni odbor dužan je da u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa utvrdi predlog kandidata za direktora  i dostavi ga Osnivaču. Na osnovu predloga Upravnog odbora Osnivač imenuje direktora Turističke organizacije.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

UPRAVNI ODBOR

SREMSKI KARLOVCI

PATRIJARHA RAJAČIĆA 1

 

Delovodni broj: 104/14-06                                                                                      Predsednik Upravnog odbora

 

Dana: 14.06.2019.

m.p.                                   __________________________

Darko Milanković