Na osnovu članova  37. 38. i 39. Zakona o javnim preduzećima  („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Belilo“ Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 44/2019) , Skupština Opštine Sremski Karlovci, oglašava

 

JAVNI KONKURS

za izbor  direktora Javnog komunalnog preduzeća

„Belilo“  Sremski Karlovci

 

Podaci o Javnom preduzeću:

Javno komunalno preduzeće “Belilo“ Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1.

Matični broj: 20627522

PIB: 106547417

Pretežna delatnost: 3811, sakupljanje otpada koji nije opasan

Radno mesto: direktor Javnog komunalnog preduzeća “Belilo“ Sremski Karlovci

 

Direktora javnog preduzeća imenuje Skupština opštine na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme.

 

Poslovi direktora: Predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke Nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u Skupštini društva kapitala, čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, uz saglasnost Skupštine opštine, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji i vrši i druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

 

Uslovi za imenovanje:

 

 1. da je punoletno i poslovno sposobno lice;
 2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od, najmanje, četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od, najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 3. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz uslova definisanih u tački 2;
 4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 7. Da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zravstvenoj ustanovi;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
 • obavezno lečenje narkomana;
 • obavezno lečenje alkoholičara;
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 

Stručna osposobljenost znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća ocenjuje se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na Javni konkurs, pisanom  i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

 

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

 

Mesto rada: Sremski Karlovci

 

Rok za podnošenje prijave:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na Javni konkurs sadrži: Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Rada Bajilo kontakt telefon: 685-3019.

 

Adresa na koju se podnose prijave:

 

Komisija za izbor direktora JKP „Belilo“ Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa naznakom “za Javni konkurs – za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Belilo“ Sremski Karlovci“

 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od šest meseci),
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci),
 3. Diploma o stečenom visokom obrazovanju
 4. Isprave kojima se dokaztuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva, na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog komunalnog preduzeća “Belilo“ Sremski Karlovci, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova). Potvrda treba da sadrži opis poslova koje je lice obavljalo, stručnu spremu na radnom mestu i vreme-period u kome je lice obavljalo poslove
 5. Izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke
 6. Uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano i da mu nisu izrečene mere bezbednosti
 7. Uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv lica nije pokrenut krivični postupak odnosno istraga za krivična dela iz nadležnosti ovog suda i tužilaštva
 8. Potvrda Privrednog suda da nije nije osuđivano za privredne prestupe
 9. Potvrda Privrednog suda da licu nije izrečena pravnosnažna sudska mera zabrane vršenja delatnosti, dužnosti i poslova.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu, ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da učesnik ovog javnog konkursa, uz  unapred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili  da će to kandidat učiniti sam.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija za imenovanja opštine Sremski Karlovci će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Javni konkurs oglašava se u “Službenom glasniku Republike Srbije“, “Službenom listu opštine Sremski Karlovci“ u dnevnom listu “Dnevnik“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji  sremskikarlovci.rs.

 

 

                                                          

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

SKUPŠTINA OPŠTINE

SREMSKI KARLOVCI

PREDSEDNIK

Radmila Bukarica,s.r.

Broj: 112-8//2019-I/1

Dana: 15. jula 2019.godine

Sremski Karlovci