REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

ODELjENjE ZA PROSTORNO PLANIRANjE,

URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO

Broj: 351-41/2019-V

Dana: 23.08.2019.godine

Sremski Karlovci

 

U skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009, 64/10-US, 24/2011, 121/2012, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon) i članova 88., 91., 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019), Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci,

oglašava

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU PRISTANA ZA PRETOVAR NAFTINIH DERIVATA SA TEHNOLOŠKIM CEVOVODOM-PRODUKTOVODOM NA K.P. BR. 3484/12, 3484/17, 3484/18 I 7944 K.O. SREMSKI KARLOVCI

 

Naručilac projekta i podnosilac zahteva je DOO „NAFTACHEM“ iz Sremske Kamenice, Ulica Vojvode Putnika broj 79, stručni obrađivač urbanističkog projekta je DOO SAPUTNIK-M, SOMBOR, P.J. MERIDIJAN PROJEKT, Sektor za urbanizam i prostorno planiranje, Ulica Venac Stepe Stepanovića broj 22, Sombor.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, i to od 30.08.2019.godine do 05.09.2019.godine, svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova, u prostorijama Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1 u Sremskim Karlovcima i internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Mirjana Smiljanić, dip.inž.arh., kancelarija broj 35, u potkrovlju, kontakt: 021/685-3006.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja, dostave Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u toku trajanja javne prezentacije, a zaključno sa danom završetka javne prezentacije.

Po isteku javne prezentacije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Autonomne pokrajine Vojvodine, razmatraće urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama na stručnoj kontroli.