Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 51/2009 i 99/2011), člana 12.stav 1.  Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa  („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 15/2019), člana 67. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br.7/2019) i člana 7. Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 42/2018) Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci na 95. sednici održanoj dana  07. novembra 2019. godine, donosi

 

 

R E Š E Nj E

o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za

programe i projekte u 2019. godini

 

 

I

Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za opštinu Sremski Karlovci za 2019. godinu dodeljuju se sredstva u iznosu od  250.000,00 dinara sledećim podnosiocima programa i projekata:

 

PROJEKTI / PROGRAMI
Naziv udruženja/subjekta Naziv projekta Visina iznosa odobrenih sredstava

 

Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“

Sremski Karlovci

Unapređenje medijske komunikacije sa marginalizovanim građanskim grupama 94/100 80.000,00
Opštinsko udruženje penzionera

„Sremski Karlovci“

Smotra horova, pesnička jesen i Olimpijada 88/100 60.000,00
Studio „Dom animacije“

Sremski Karlovci

„Filmsko zrno“ 83/100 50.000,00
Udruženje građana

„SK-ART“

Sremski Karlovci

 -Gradski dečiji hor  Sremskih Karlovaca „CVRKUTIĆI“

-Muzička radionica

 

72/100  

60.000,00

 

 

 

 

 

II

 

Prenos dodeljenih sredstava izvršiće se, u skladu sa Odlukom o budžetu             opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 42/2018),  nosiocima programa/projekta u okviru Razdela 5- Opštinska uprava, Program 11- Socijalna i dečija zaštita, Programska aktivnost 003-Podrška socio-humanitarnim organizacijama, Programska klasifikacija 0901-0003, pozicija 142, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama,

 

III

 

Sredstva će se izabranim podnosiocima prijave prenositi sukcesivno, dinamikom koja prati ostvarenje prihoda budžeta opštine Sremski Karlovci za 2019. godinu.

 

IV

 

Predsednik Opštine će, kao davalac sredstava, zaključiti ugovore o finansiranju programa organizacija i udruženja građana iz budžeta opštine Sremski Karlovci sa izabranim podnosiocima prijava, kao korisnicima sredstava, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

V

 

Korisnici sredstava su u obavezi da u roku od 20 dana od dana završetka programa/ projekta dostave izveštaj, narativni i finansijski, o realizaciji programa/projekta i dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava, davaocu sredstava, preko Odeljenja za društvene delatnosti i Odeljenja za finansije i budžet.

 

VI

 

Ovo Rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Beograd u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja.

 

VII

 

Ovo Rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci.

 

 

 

 

PREDSEDNIK

Nenad Milenković, s.r.