Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja  i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj:16/2018) i Rešenja predsednika Opštine Sremski Karlovci, broj: 020-32/2019 – IV od 24.10.2019. godine, Komisija za davanje u zakup nepokretnosti  u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci donosi

 

ODLUKU

O OBJAVLjIVANjU OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

i objavljuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA

ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

FORMULAR ZA PRIJAVU

 1. Opština Sremski Karlovci objavljuje Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – Kompleks „Vidikovac“ u Sremskim Karlovcima.

 

Poslovni prostor se sastoji od dela pod objektom i dela van objekta:

 

Deo pod objektom:

 • Kafe pokriveni deo – 84 m²
 • Šank – 19 m²
 • Kuhinja i toalet za osoblje – 8 m²
 • Magacin – 6 m²
 • Toalet za goste – 28 m²
 • Terasa sa stepeništem – 61 m²

 

      Deo van objekta:

 • Prilazno stepenište sa odmorištima – 282 m²
 • Amfiteatar sa sedištima – 142 m²
 • Plato sa krstom – 84 m²
 • Centralni i prilazni plato – 323 m²

  

 1. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti, uz mogućnost organizovanja kulturnih programa.

 

 1. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 godina.

 

 1. Početna cena mesečne zakupnine je 18.000,00 dinara.

 

 1. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, te se zakupac ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke. Obilazak poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu.

 

 1. Sve tekuće troškove koji nastanu po osnovu zakupa poslovnog prostora (troškovi za struju, vodu, grejanje, kao i troškovi tekućeg održavanja objekta) snosiće zakupac.

 

 1. Poslovni prostor se ne može davati u podzakup.

 

 1. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica i preduzetnici koji dostave uredne prijaveu roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijava, odnosno pismena ponuda, treba da sadrži:

 

za PRAVNA LICA – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;

za PREDUZETNIKE – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopiju lične karte.

 

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili na internet stranici Opštine www.sremski-karlovci.org.rs.

 

 1. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz  o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 dinara, koji se uplaćuje lično u Odeljenju za budžet i privredu opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

 

Depozit za učešće biće vraćen ponuđačima, osim onom koji je dao najpovoljniju ponudu,  u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja pismenih ponuda. Onom ponuđaču koji da najpovoljniju ponudu, depozit će biti uračunat u mesečnu zakupninu.

 

Ukoliko podnosilac pismene ponude koji  bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor  o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

 

 1. Pismena ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Komisija za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, sa napomenom „NE OTVARATI“. Ponude se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

 

 1. Neblagovremene, odnosno neuredne ponude biće odbačene.

 

 1. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, dana 28.11.2019. godine u 11,00 časova.

 

Komisija za davanje u zakup nepokretnosti                                                             u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci

 

Prethodni tekstREŠENjE o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte u 2019. godini
Sledeći tekstU KARLOVCIMA OBELEŽEN DAN SEĆANjA NA ŽRTVE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA