Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu i kriterijumima za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture ( „Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 2 /2019),  člana 44. Odluke o Budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2020. godinu („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 73/19) i člana 63. stav 1. tačka 26. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 7/2019), predsednik Opštine Sremski Karlovci dana 27. januara 2020. godine raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA

RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE 

ZA 2020. GODINU

 

I

 

Raspisuje se Javni konkurs za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2020. godinu.

Sredstva su obezbeđena u budžetu opštine Sremski Karlovci za 2020.godinu i to: Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.375.000,00 dinara, u okviru Razdela 5- Opštinska uprava, Program 13- Razvoj kulture, Programska aktivnost 002-Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva,Programska klasifikacija 1201-0002,  pozicija 127, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

II

Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava koji ispunjavaju sledeće uslove: 

 1. da su subjekti u kulturi u smislu člana 21. Zakona o kulturi i drugi subjekti u kulturi u skladu sa članom 73. Zakona o kulturi;
 2. da imaju sedište na teritoriji opštine Sremski Karlovci i realizuju programe ili projekte na teriotriji opštine Sremski Karlovci;
 3. da program ili projekat kojim se konkuriše mora biti isključivo iz oblasti kulture i umetnosti;
 4. da se prijava podnosi u roku koji je utvrđen konkursom;
 5. konkursna dokumentacija mora da sadrži naziv Projekta, osnovne podatke o učesniku na konkurs, odnosno realizatoru Projekta, opis i budžet Projekta, realan i održiv finansijski plan i neophodnu dokumentaciju:
 • uredno popunjen i overen Formular prijave na konkurs
 • overenu i potpisanu izjavu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
 • fotokopiju potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • zvaničan dokaz o namenskom računu za korisnike budžetskih sredstava.

III

Kriterijumi za donošenje predloga raspodele sredstava po konkursu su:

 • cilj manifestacije, programa;
 • značaj programa (lokalni, regionalni i međunarodni);
 • budžet programa;
 • broj učesnika;
 • kontinuitet manifestacije;
 • ostvarene nagrade i priznanja projekta;
 • autorsko delo
 • uticaj Projekta na kvalitet kulturnog života zajednice

IV

Konkurs je otvoren od 27. januara 2020. godine do 26. februara 2020. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

V

Prijava na konkurs – kultura 2020

i z j a v a

 Prijave na konkurs se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Odeljenje za društvene delatnosti, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa: „Prijava na konkurs za finasiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja manifestacija, projekata i programa od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2020. godinu“.

 

VI

 

    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs ili neposrednim preuzimanjem u Odeljenju za društvene delatnosti.

    Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

 

Republika Srbija

Autonopmna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE                                                                     PREDSEDNIK

Broj: 400-10/2020-I/2

Dana: 27 . januara 2020. godine                                                               Nenad Milenković,s.r.

Sremski Karlovci