Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011-dr.zakon, i 44/2018-dr.zakon), člana 6. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 15/2019),  člana 44. Odluke o Budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2020. godinu („Službeni  list Opštine Sremski Karlovci“, broj 73/2019) i člana 63. stav 1. tačka 26. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“, broj 7/2019), predsednik Opštine Sremski Karlovci, dana 03. februara 2020. godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA

DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI

ZA 2020. GODINU

I

Raspisuje se Javni konkurs za raspodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci za 2020. godinu.

Sredstva su obezbeđena u budžetu opštine Sremski Karlovci za 2020. godinu i to: Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od  800.000,00 dinara, u okviru Razdela 5- Opštinska uprava, Program 0901- Socijalna i dečija zaštita, Programska aktivnost 003-Podrška socio-humanitarnim organizacijama, Programska klasifikacija 901-0003, pozicija 139, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

 

II

Osnovni cilj za dodelu sredstava po ovom konkursu je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata organizacija i udruženja građana sa teritorije opštine Sremski Karlovci i to za delovanje iz sledećih oblasti od javnog interesa:

 

 • socijalne zaštite,
 • boračko-invalidske zaštite,
 • zaštita lica sa invaliditetom,
 • humanitarnih programa,
 • zaštite životne sredine,
 • društvene brige o deci,
 • zadovoljenja potreba mladih,
 • program zaštite ljudskih prava i
 • druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe.

 

III

Na Javni konkurs, prijave mogu podneti organizacije i udruženja građana koja imaju  sedište na teritoriji opštine Sremski Karlovci ili obavljaju delatnost u Sremskim Karlovcima, a koja su registrovana do dana raspisivanja konkursa i koja su opravdala sredstva dobijena iz budžeta opštine Sremski Karlovci u 2019. godini.

Organizacije i udurženja građana mogu konkurisati sa najviše jednim predlogom projekta/programa.

 

IV

Prijave na Javni konkurs se podnose na jedinstvenom obrascu,  koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijava na konkurs 2020 – udruzenja

Izjava za UDRUZENJA

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 

– fotokopiju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji udruženja;

– fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje);

– fotokopiju depo kartona broja računa otvorenog kod Uprave za trezor;

– Fotokopiju Statuta udruženja;

– Odluku nadležnog organa o usvajanju programa rada za tekuću godinu;

– Odluku nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše;

– Dokaz o sufinansiranju od partnerske ili druge donatorske organizacije, ako se program ili projekat tako realizuje u slučajevima kada se konkuriše za nedostajuća sredstva;

– Opis programa ili projekta sa finansijskim planom;

– Izjavu da ne koristi sredstva od drugih izvora finansiranja, u slučajevima kada konkuriše za finansiranje celog programa ili projekta.

 

Komisija za dodelu sredstava za udruženja građana može po potrebi zahtevati od podnosioca da dostavi i dodatnu dokumentaciju.

 

V

Prilikom određivanja visine sredstava, za donošenje odluke o izboru programa kojim se iz budžeta Opštine Sremski Karlovci dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finasiranje programa od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci, polazi se od sledećih kriterijuma:

 

 • oblast u kojoj se realizuje program ili projekat, dužina trajanja, broj lica koja se uključuju u program ili projekat, mogućnost razvijanja programa ili projekta i njihova održivost,
 • ciljevi koji se postižu, pre svega, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program ili projekat sprovode,
 • sufinansiranje programa iz drugih izvora,
 • podsticanje solidarnosti, zaštite i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama.

 

VI

            Konkurs je otvoren od 04. do 19. februara 2020. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

 

VII

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs ili neposrednim preuzimanjem u Odeljenju za društvene delatnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Prijave organizacija i udruženja građana koja nisu dostavila izveštaj o utrošku sredstava za prethodnu godinu, neće se ni razmatrati.

 

VIII

Prijave na konkurs se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, sa naznakom: „Komisiji za dodelu sredstava za udruženja građana“, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa: „Javni konkurs za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2020. godini“.

 

IX

Podnosioci prijava imaju pravo na žalbe na odluku o utvrđivanju odobrenih programa, u roku od 8 (osam dana) od dana objavljivanja rezultata. Žalba se podnosi Komisiji, a po žalbi rešava Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci.

Na osnovu konačne Odluke o dodeli sredstava, opština Sremski Karlovci zaključuje ugovor sa Korisnikom sredstava, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Korisnici sredstava su dužni da projekat, za koji su im dodeljena sredstva, realizuju do 31.12.2020. godine i da u roku od 20 dana od dana završetka programa ili projekta dostave Odeljenju za društvene delatnosti konačni izveštaj-narativni izveštaj,  a Odeljenju za finansije i budžet finansijski izveštaj, odnosno izveštaj o realizaciji programa sa specifikacijom troškova i finansijskom dokumentacijom o utrošku sredstava.

Podnosilac prijave se obavezuje da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su sredstva dodeljena.

 

X

Prijave podnete od strane podnosilaca koji nemaju pravo učešća na ovom konkursu, neblagovremene prijave, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili podnete na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

 

 

Republika Srbija

Autonopmna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE                                              PREDSEDNIK

Broj: 400-12/2020-I/2

Dana: 03. februara 2020. godine                         Nenad Milenković,s.r.

Sremski Karlovci