Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Komisija za dodelu sredstava organizacijama

i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata

od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci

Broj: 400-12/2020-I/2

Dana: 27. februara 2020. godine

Sremski Karlovci

 

Komisija za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Komisija) je nakon sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci za 2020. godinu, utvrdila da je podneto 11 prijava.

Komisija je konstatovala da je na Javni konkurs pristiglo jedanaest prijava u propisanom roku i potpuno u skladu sa zahtevima i kriterijumima navedenim u Javnom konkursu.

Nakon ocenjivanja prijavljenih projekata i programa Komisija je, na osnovu člana 11. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa, na Sednici održanoj 26. februara 2020. godine,   u t v r d i l a

 

LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME KOJI SE REALIZUJU NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2020. GODINU

  

Redni broj Naziv podnosioca prijave Naziv programa/projekta Kriterijumi za izbor Visina odobrenih sredstava
1. Opštinsko udruženje penzionera Sremski Karlovci Sveslovenski dani kulture, Ilindanski susreti, Smotra horova, Pesnička jesen i Olimpijada Opštinskog udruženja penzionera Sremski Karlovci 88/100 100.000,00
2. Opštinska organizacija invalida rada Sremski Karlovci Programske aktivnosti OO SIR Sremski Karlovci za 2020. godinu 81/100 100.000,00
3. Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“ Imam pravo da znam 77/100 90.000,00
4. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Novi Sad Život u kolicima, rehabilitacija i oporavak 77/100 80.000,00
5. Udruženje „Baby friend“ Novi Sad Podrška roditeljstvu 2 74/100 80.000,00
6. Studio Dom animacije Anima SWAir 70/100 70.000,00
7. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Opštine Sremski Karlovci Rano otkrivanje šećerne bolesti, edukacija, socijalizacija osoba sa dijabetesom i njihovih porodica i građanstva naše Opštine 68/100 70.000,00
8. Gradska organizacija slepih Novi Sad Upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti naše zemlje 68/100 60.000,00
9. Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga Novi Sad DISTROFIČARI U 2020 67/100 50.000,00
10. Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Novi Sad Obilazak civilnih invalida rata i odlazak u banjsko klimatska lečilišta 62/100 50.000,00
11. Udruženje „Eco-Flame“ Sremski Karlovci Trka kroz Sremske Karlovce 53/100 50.000,00

 

 

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

 

 

KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA

I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA

OD  JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Prethodni tekstELABORAT o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom po ceni manjoj od tržišne cene u korist privrednog društva „JAVOR“d.o.o iz Sremskih Karlovaca
Sledeći tekstOBAVEŠTENjE – Prevoz mart 2020.