Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine radi prodaje na pokretnim tezgama (tipski drveni kiosci) za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima na osnovu Odluke predsednika Opštine Sremski Karlovci broj 020-8/2017-IX od 21.02.2017. godine, dana 04.03.2020 godine, donosi

 

P R A V I L A

O POSTUPKU SPROVOĐENjA JAVNOG NADMETANjA ZA ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU NA POKRETNIM TEZGAMA (TIPSKI DRVENI KIOSCI) ZA PRODAJU PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI, STARIH I UMETNIČKIH ZANATA I PREHRAMBENIH PROIZVODA U PEŠAČKOJ ZONI NA TRGU BRANKA RADIČEVIĆA U SREMSKIM KARLOVCIMA

 

1. POSTUPAK

 

Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima (u daljem tekstu: Pravila) uređuju postupak i način javnog nadmetanja, a namenjen je učesnicima zainteresovanim  za zauzeće javne površine, čiji je opis dat u javnom oglasu i na internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremski-karlovci.org.rs.

Potencijalni učesnici u postupku sprovođenja javnog nadmetanja imaju pravo da bez naknade preuzmu ovaj Dokument sa internet stranice Opštine Sremski Karlovci na gore pomenutoj adresi.

Opština Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština) zadržava pravo da ova Pravila dopuni ili izmeni do najkasnije 5 (pet) dana do održavanja javnog nadmetanja. Opština zadržava pravo da do trenutka održavanja javnog nadmetanja otkaže isto.

Pravni osnov za sticanje prava na zauzeće javne površine radi prodaje  koja je predmet javnog nadmetanja  će predstavljati Rešenje o zauzeću javne površine nadležnog organa Opštine koji će potpisati dve strane: Učesnik koji na javnom nadmetanju  ponudi najvišu cenu za zauzeće javne površine za prodaju i Opština.

 

2. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UČESNIKE

 

Pravni subjekti kojima nije dozvoljeno da podnesu prijavu su lica koja prema Opštini imaju dospele neizmirene obaveze po osnovu lokalne komunalne takse za prodaju na predmetnoj lokaciji u prethodnom periodu do dana podnošenja prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja. U slučaju da napred pomenuta lica podnesu prijavu u postupku javnog nadmetanja iste prijave će biti odbačene.

Početna cena za zauzeće javne površine na pokretnim tezgama koja je predmet javnog nadmetanja iznosi 360,00 RSD po danu zauzeća za jednu pokretnu tezgu (tipsku drvenu kućicu).

U postupku javnog nadmetanja nije moguće ponuditi cenu za zauzeće pokretne tezge u iznosu nižem od naznačene početne cene.

Učesnik koji ponudi najvišu cenu za zauzeće pojedinačne pokretne tezge ugovoreni iznos plaća na način kako je to bliže utvrđeno Rešenjem o zauzeću javne površine.

 

 

3. PREDMET JAVNOG NADMETANjA

 

Predmet javnog nadmetanja je zakup – zauzeće javne površine na pokretnim tezgama (tipskim drevnim kućicama) za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda koje se nalaze na platou  u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcim.

 

4. PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UČEŠĆE

 

            A) Opšte odredbe

Učesnik je obavezan da podnese Prijavu za učešće na javnom nadmetanju najkasnije do roka označenog u Obaveštenju o održavanju licitacije. Prijava se smatra blagovremenom ukoliko je do ovog datuma primljena kod Opštine (bez obzira na način dostavljanja – lično ili poštom).

Aktom podnošenja Prijave za učešće učesnik u potpunosti prihvata uslove i postupak javnog nadmetanja kao i opšte uslove i obaveze navedene u ovom Dokumentu i Rešenju o zauzeću javne površine.

Učesnik prihvata da za vreme i nakon postupka javnog nadmetanja  ne dovodi u pitanje postupak javnog nadmetanja.

 

 

            B) Sadržina prijave za učešće

Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog predstavnika učesnika (u slučaju da je učesnik pravno lice Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog predstavnika pravnog lica).

Uz prijavu učesnik dostavlja i:.

 • U slučaju da podnosilac Prijave nije zakonski zastupnik pravnog lica, uredno izdato ovlašćenje za učešće u postupku javnog nadmetanja (nadležnog organa ovlašćenog predstavnika pravnog lica)

Učesnik je obavezan da kao Prijavu koristi model Obrazca zahteva za zauzeće javne površine koji je prikazan uz Obaveštenje o održavanju licitacije i nesme praviti nikakve izmene obrasca.

Učesnik koji ne koristi model Obrazca zahteva može biti diskvalifikovan u postupku javnog nadmetanja.

 

            V) Podnošenje prijave za učešće

Prijava se mora podneti putem preporučene pošte, lično ili putem kurira u jednom (1) primerku najkasnije do dana određenog u obaveštenju o datumu održavanja licitacije na sledeću adresu: Opština Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1.

 

 

5. POSTUPAK JAVNOG NADMETANjA

 

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine radi prodaje na pokretnim tezgama (tipski drveni kiosci) je komisija koja ima 3 (tri) člana i ona sprovodi javno nadmetanje  (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija obezbeđuje neophodne uslove za održavanje javnog nadmetanja.

Komisija donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Komisije.

Za punovažno odlučivanje neophodno je prisustvo većine članova Komisije.

Postupak sprovođenja javnog nadmetanja vodi predsednik Komisije (u daljem tekstu: predsedavajući).

Predsednik Komisije može u toku javnog nadmetanja da prenese svoja ovlašćenja na nekog od članova Komisije.

Član Komisije iz prethodnog stava ove tačke ima sva ovlašćenja i obaveze Predsednika Komisije.

 

6. EVIDENTIRANjE UČESNIKA JAVNOG NADMETANjA

 

Pre otvaranja postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za prodaju, predsedavajući poziva fizička lica odnosno predstavnike pravnog lica, odnosno zastupnike da predaju komisiji ovlašćenja, odnosno punomoćja.

Komisija započinje evidentiranje učesnika u postupku javnog nadmetanja na mestu održavanja javnog nadmetanja, koje obuhvata:

 • proveru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika,
 • proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika, ako ga ima,
 • izdavanje numerisane licitacijske kartice,
 • potpis od strane učesnika ili punomoćnika na listi učesnika.

 

U zapisnik se konstatuje koji su ponuđači ispunili uslove za učešće najavnom nadmetanju /blagovremene, potpune i ispravne prijave/, ko prisustvuje najavljenom javnom nadmetanju /broj javnog nadmetanja, naziv pravnog lica, ime i prezime predstavnika i broj punomoćja, a ukoliko fizičko lice ima zastupnika ime i prezime zastupnika/.

Nakon završetka evidentiranja učesnika, javno nadmetanje se može održati ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika po predmetu javnog nadmetanja, ako lično prisustvuje javnom nadmetanju ili preko ovlašćenog predstavnika na mestu održavanja jvnog nadmetanja, u protivnom, Komisija će konstatovati da se javno nadmetanje smatra neuspelim.

Javno nadmetanje je javno i mogu mu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

7. TOK JAVNOG NADMETANjA

 

Predsedavajući otvara javno nadmetanje u vreme koje je oglasom za javno nadmetanje za zauzeće javne površine za prodaju određeno kao vreme početka javnog nadmetanja i:

 • poziva prisutne podnosioce prijava na javnom nadmetanju i ovlašćene predstavnike pravnog lica, odnosno zastupnike ponuđača da preuzmu licitacijske kartice sa brojevima po redosledu prozivanja i da zauzmu mesta u prvom redu;
 • oglašava predmet javnog nadmetanja;
 • oglašava početnu cenu i objašnjava dalji postupak javnog nadmetanja;
 • oglašava licitacioni (licitacioni korak predstavlja povećanje ponuđene cene zakupa za zauzeće javne površine za prodaju u odnosu na predhodno ponuđenu cenu i iznosi 50,00 RSD).

 

8. JAVNO NADMETANjE SA JEDNIM UČESNIKOM

 

Ako je samo jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju, predsedavajući ga poziva da prihvati početnu cenu podizanjem kartice. Ukoliko učesnik ne prihvati početnu cenu podizanjem kartice, javno nadmetanje se smatra neuspelim, tj poništava se.

Ako učesnik prihvati početnu cenu, predsedavajući ga pita da li je uvećava za prvi licitacioni korak, na šta se učesnik izjašnjava podizanjem licitacione kartice.

Ukoliko učesnik prihvati početnu cenu i uveća je za prvi licitacioni korak

podizanjem kartice, javno nadmetanje se smatra uspelim.

Ukoliko učesnik prihvati početnu cenu a ne prihvati uvećanje za prvi licitacioni korak, javno nadmetanje se smatra neuspelim, tj. poništava se.

Ponuđač (učesnik) ne može sam sebi povećavati cenu.

 

 

9. JAVNO NADMETANjE SA VIŠE UČESNIKA

 

Ako je više od jednog lica steklo status učesnika u postupku javnog nadmetanja, predsedavajući oglašava početnu cenu i poziva učesnike da prihvate početnu cenu podizanjem kartica. Ukoliko niko od učesnika ne prihvati početnu cenu podizanjem kartica, javno nadmetanje se smatra neuspelim, tj. poništava se.

Ukoliko učesnici prihvate početnu cenu, predsedavajući pita učesnike javnog nadmetanja ko nudi cenu uvećanu za prvi licitacioni korak, na šta se učesnici izjašnjavaju podizanjem licitacione kartice.

Svako naredno uvećanje cene je definisano licitacionim korakom i pozivanjem predsedavajućeg da učesnici istaknu ponudu podizanjem kartice.

Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok ima ponuđača, odnosno sve dok učesnici ističu ponude na ponovo utvrđenu cenu (predsedavajući pita ko nudi cenu uvećanu za jedan korak).

Ako posle drugog poziva predsedavajućeg nije istaknuta ponuda na poslednje utvrđenu cenu, predsedavajući upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude. Ako ni posle trećeg poziva nije istaknuta ponuda, predsedavajući označava završetak javnog nadmetanja, a najpovoljnijim ponuđačem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.

 

10. ODRŽAVANjE REDA

 

Predsedavajući Komisije je zadužen da preduzima mere u cilju odvijanja nesmetanog toka javnog nadmetanja.

Predsedavajući upozorava učesnike nadmetanja i sva prisutna zainteresovana lica o merama koje će upotrebiti, u slučaju da učine ometanje  toka javnog nadmetanja.

U slučaju ometanja toka javnog nadmetanja, predsedavajući prvo javno opominje učesnike javnog nadmetanja i upozorava na sledeću meru koju će preduzeti ako se isto nastavi.

Ako učesnik ili druga prisutna lica i pored opomene, nastave da ometaju tok javnog nadmetanja, predsedavajući im izriče meru udaljenja sa javnog nadmetanja.

Mera se izvršava dobrovoljno ili je izvršavaju lica ovlašćena i zadužena za održavanje reda i discipline (Služba obezbeđenja) na mestu održavanja javnog nadmetanja.

Učesnik svojim ponašanjem ometa tok javnog nadmetanja kada:

 • ističe ponude suprotno pravilima javnog nadmetanja,
 • ometa rad Komisije na bilo koji način,
 • ometa druge učesnike u toku javnog nadmetanja.

Učesnik javnog nadmetanja kome je izrečena mera udaljenja, može uložiti usmeno prigovor na zapisnik.

Prigovor ne odlaže javno nadmetanje, a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija, neposredno po njegovom ulaganju. Odluka komisije je konačna.

 

 

11. ZAPISNIK

 

O početku, toku i završetku javnog nadmetanja  sastavlja se Zapisnik o javnom nadmetanju  koji sadrži:

 • Ime i prezime predsednika, zamenika predsednika i svih članova Komisije i zapisničara,
 • Mesto, datum i vreme početka javnog nadmetanja,
 • Predmet javnog nadmetanja
 • Početnu cenu,
 • Spisak učesnika javnog nadmetanja – ponuđača,
 • Iznos najpovoljnije ponude i podaci o najpovoljnijem ponuđaču,
 • Dve poslednje istaknute ponude ako ih je bilo,
 • Izrečene mere prema učesnicima i prisutnim licima,
 • Prigovore i primedbe učesnika,
 • Odluke o prigovorima,
 • Ostale podatke od značaja za rad Komisije,
 • Datum i vreme završetka javnog nadmetanja.

Članovi komisije, najpovoljniji ponuđač ili njegov ovlašćeni zastupnik i učesnici  javnog nadmetanja  potpisuju zapisnik.

Zapisnik se sastavlja u tri istovetna primerka, od kojih dva zadržava Komisija, a jedan se odmah predaje najpovoljnijem ponuđaču.

 

12. REŠENjE O ZAUZEĆU JAVNE POVRŠINE

 

Zakupac javne površine (lice koje ponudi najvišu cenu zakupa – zauzeća javne površine za prodaju) koji ne potpiše zapisnik, ili odbije da primi rešenje o zauzeću javne površine za prodaju, gubi svojstvo zakupca i pravo da učestvuje na budućim javnim nadmetanjima.

Ako zakupac ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u skladu sa uslovima iz Rešenja o zauzeću javne površine, a bilo je drugih istaknutih ponuda, Rešenje o zauzeću javne površine zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio u postupku javnog nadmetanja.

 

Ukoliko ni taj učesnik ne potpiše zapisnik, ili odbije da primi Rešenje o zauzeću javne površine, ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku određenom Rešenjem o zauzeću javne površine i on gubi svojstvo zakupca i pravo na da učestvuje na budućim javnim nadmetanjima.

Ako proglašeni zakupac ne potpiše zapisnik, ili odbije da primi rešenje o zauzeću javne površine za prodaju, a nije bilo drugih istaknutih ponuda, javno nadmetanje se proglašava neuspelim.

Ako učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu odbije da primi rešenje o zauzeću javne površine za prodaju, javno nadmetanje se proglašava neuspelim.

Opština Sremski Karlovci može odlučiti da otkaže javno nadmetanje.

Učesnici nemaju pravo na bilo kakav povraćaj troškova koje su imali tokom pripreme i učestvovanja u postupku javnog nadmetanja, pa ni u slučaju poništenja ili promene postupka javnog nadmetanja.

 

 

13. KONTAKTI

 

Sve zahteve za dodatne informacije uputiti na e-mail adresu: zivorad.milanovic1@gmail.com. Kontakt osoba: Živorad Milanović, tel. 021/685-3033 064/824-9026 svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 sati.

Ova pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja  za zauzeće javne površine za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima biće objavljena na sajtu: Opštine Sremski Karlovci (www.sremski-karlovci.org.rs) i na oglasnoj tabli Opštine Sremski Karlovci gde će se održati javno nadmetanje.

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Živorad Milanović s.r.