Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinski štab za vanredne situacije

Broj: 8-2/45/2020-VII

Dana: 01.04.2020. godine.

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 41. stav 4. i člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, na svojoj 3. telefonskoj sednici  održanoj dana 01.04.2020. godine donosi sledeći:

 

Z A K Lj U Č A K

 

Ovlašćuje se komandat Štaba Nenad Milenković da direktno upućuje zahteve Policijskoj stanici u Sremskim Karlovcima za odobravanje kretanja licima radi obilaska i negovanja starih lica u periodu zabrane kretenja.

 

Zaključak dostaviti: Članovima Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci,.

 

 

 

K O M A N D A N T

Nenad Milenković, s.r.

Prethodni tekstOPŠTINSKI ŠTAB ZA VS – Zaključak penzioneri – 01.04.2020.
Sledeći tekstOPŠTINSKI ŠTAB ZA VS – Naredba o dezinfekciji – 01.04.2020.