Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinski štab za vanredne situacije

Broj: 8-2/44/2020-VII

Dana: 01.04.2020. godine.

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 41. stav 4. i člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, na svojoj 3. telefonskoj sednici  održanoj dana 01.04.2020. godine donosi sledeći

 

Z A K Lj U Č A K

 

  1. Na osnovu Ugovora o dodeli finansijskih sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 141-401-4356/2020-03-23 zaključenog dana 24.03.2020. godine, između Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Opštine Sremski Karlovci, u vezi finansijske pomoći sa namenom nabavke i podele paketa penzionerima sa najnižim primanjima do 30.000,00 dinara, ZADUŽUJE SE Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci da nabavi i podeli  pakete sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19.
  2. Zadužuje se Odeljenje za budžet i finansije da Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u roku od 30 dana od dana završetka vanrednog stanja, dostavi finansijski izveštaj sa kompletnom dokumentacijom kojom Opština Sremski Karlovci opravdava namensko i zakonito trošenje sredstava.

Zaključak dostaviti:

-Članovima Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci,

-načelniku Opštinske uprave,

-Odeljenju za finansije i budžet

 

K O M A N D A N T

Nenad Milenković, s.r.

Prethodni tekstOSNOVNA ŠKOLA – Obaveštenje – Upis prvaci
Sledeći tekstOPŠTINSKI ŠTAB ZA VS – Zaključak – 01.04.2020.