Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 2. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 7/2019) i člana 31. stav 4. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 12/2019), Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci na  111. sednici održanoj dana  11.05.2020. godine, donosi

R E Š E Nj E

o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za realizaciju godišnjeg programa u oblasti sporta za 2020. godinu

I

 

Odobrava se godišnji program Sportskog saveza Opštine Sremski Karlovci  na osnovu predloga Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u 2020. godini u oblasti sporta u Opštini Sremski Karlovci broj: 020-37/2020-I/2 od 07. aprila 2020. godine .

II

 

Za realizaciju godišnjeg programa iz tačke I ovog rešenja dodeljuje se sredstva u iznosu  1.000.000,00 dinara ( slovima: jedanmiliondinara).

Prenos dodeljenih sredstava izvršiće se u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2020. godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 73/2019) po Programu 1301: Razvoj sporta i omladine,  Programska aktivnost 0001: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, funkcija 810- Dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 124,  ekonomska klasifikacija 481.

III

Sa Sportskim savezom Opštine Sremski Karlovci će se zaključiti ugovor o realizovanju godišnjeg programa, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

IV

Ovo rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Sremski Karlovci.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Sportski savez opštine Sremski Karlovci podneo je Komisiji za ocenu godišnjih i posebnih programa za 2020. godinu u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci predlog svog godišnjeg programa. Komisija je razmotrila predlog godišnjeg programa i utvrdila da je isti podnet u roku i potpun.

Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa za 2020. godinu u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci predlog svog godišnjeg programa (u daljem tekstu: Komisija) je na osnovu člana 25. i člana 26. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 12/2019) izvršila vrednovanje kvaliteta podnetog programa.

Prema izvršenom vrednovanju podnetog godišnjeg programa po kritrerijumima iz člana 25. stav 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 12/2019) Sportski savez Opštine Sremski Karlovci  je ostvario 73  boda.

Na osnovu ocene i vrednovanja predloženog godišnjeg programa Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa za 2020. godinu u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci je utvrdila da je predloženi program takvog kvaliteta da zadovoljava uslove i kriterijume iz Pravilnika i podnela predlog Opštinskom veću opštine Sremski Karlovci za odobravanje godišnjeg programa.

U skladu sa navedenim i predlogom Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa za 2020. godinu u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci, odlučeno je kao u diispozitivu ovog rešenja.

 

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već se tužbom može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Beograd u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja.

PREDSEDNIK

Nenad Milenković, s.r.