Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, broj: 006-27/2020-I/2-1 od 02. juna 2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika),  raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA IZBOR  KORISNIKA ZA  DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena izbeglicama, koje imaju prebivalište/boravište  na  teritoriji  Opštine Sremski Karlovci, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a kojima je pomoć neophodna za poboljšanje uslova stanovanja (u daljem tekstu: korisnik).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi do RSD 550.000,00 (slovima: petstotinapedesethiljadadinara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 184.000,00 dinara (slovima: stoosamdesetčetirihiljadedinara), po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i  podnih  obloga,  stolarije,  fasade, malterisanje  i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

 

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 

 1. izbeglički status i to:

-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije

(NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 1. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci;
 2. da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave ili u susvojini ili zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 3. da je nepokretnost iz tačke 3. upisana u katastru nepokretnosti  kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 1. da je nepokretnost iz tačke 3. upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz tačke 3. ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3;
 4. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji, a kojim su rešili ili su mogli da reše svoje stambene potrebe što se procenjuje u skladu sa članom 2. stav 3. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika, osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 6. da nisu korisnici programa stambenog zbrinjavanja u procesu povratka u državu porekla kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 7. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 8. da se nepokretnost iz tačke nalazi na teritoriji Opštine Sremski Karlovci.

 

Nepokretnost iz tačke 3.  koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti iz stava 2. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola, u kom slučaju uslov predviđen tačkom 4, nije relevantan.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini Sremski Karlovci, Podnosilac prijave u obavezi je da dostavi sledeće dokaze:

Izjava podnosioca prijave GM

IZJAVA-STRANKE br. 2

I Z J A V A stranke BR. 1. PODNOSIOCA PRIJAVE

4.Prijava na javni poziv GM IZB 2020.

 

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
 • Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije potrebno je dostavitiizjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju; ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju potrebno je dostaviti dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 • Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti iz člana 3. stav. 2. ovog pravilnika, najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

Navedeni dokazi se podnose u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored navedenih dokaza, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog člana, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

 

Komisija, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; vrši proveru imovnog stanja Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva u elektronskoj bazi Republičkog geodetskog zavoda; pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Navedene dokaze može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, po pozivu Komisije, dostavi izričitu izjavu da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored navedenih dokaza, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv,  radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke.

 

            Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

 

IZBOR KORISNIKA 

              Na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari prema merilima iz čl. 4. i 5. Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika, Komisija za izbor korisnika utvrđuje Predlog liste korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste Korisnika, Komisija za izbor korisnika, objavljuje na oglasnoj tabli Opštine.

              Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Komisija za izbor korisnika je obavezna da na pristigle prigovore odgovori u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

              Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija za izbor korisnika utvrđuje Konačnu listu korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu   listu   Komisija   za izbor korisnika objavljuje   odmah   po   utvrđivanju   na   oglasnoj   tabli Opštine.

Na osnovu Konačne liste Komisija za izbor korisnika donosi Odluku, koja se dostavlja licima koja su obuhvaćena Odlukom.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku Opštinskom veću, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

Na osnovu Odluke, Opština i korisnik Pomoći zaključuju ugovor o dodeli građevinskog materijala.

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD  03.  DO 18. JUNA 2020. godine

 

PODNOŠENjE ZAHTEVA

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave Sremski Karlovci, putem zahteva. Zahtev se preuzima na pisarnici.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili poštom na adresu:

 

            OPŠTINSKA UPRAVA SREMSKI KARLOVCI

            KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

            21205 SREMSKI KARLOVCI, Trg Branka Radičevića broj 1.

 

Obaveštenja možete dobiti na telefon 021/685-3007 i 021/685-3030.

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći

za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica

kroz nabavku građevinskog materijala

Broj: 06-27/2020-I/2-2

Dana: 02. juna 2020. godine

Sremski Karlovci

 

Prethodni tekstOBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 2 SEOSKE KUĆE
Sledeći tekstOgrađivanje dela nasipa