Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020-7/2020-VII-1, od 01. jula 2020. godine, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni projekat u Republici Srbiji – Potprojekat 8 i sa Ugovorom o grantu – Regionalni stambeni program – Stambeni projekat u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 06. jula 2020. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 2 (DVE) SEOSKE KUĆE i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja

 

 

I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu dve seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja za lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć).

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 11.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije, dok se paket pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja (u daljem tekstu: paket pomoći) odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće iz stava 3. ovog dela Javnog poziva.

Seoska kuća za koju se podnosi Prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: prijava) na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: Javni poziv), ne mora se nalaziti na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, već se može nalaziti u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

 

II Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći mogu da ostvare izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

– izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava

– bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji,

a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti od strane UNHCR-a.

Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

 

III Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći (u daljem tekstu: podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 

 1. izbeglički status, i to:
 • da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili
 • da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije

(NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 1. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine;
 2. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 3. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 4. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 6. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 7. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;
 8. da seoska kuća sa kojom podnosilac prijave konkuriše za dodelu pomoći, ispunjava kumulativno sledeće uslove:

1) da je upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca,

2) da je upisana u katastru nepokretnosti kao:

 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata,

3) da je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:

–  upisano pravo stvarne službenosti,

– zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta,

– druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i

– zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije/ozakonjenja, da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja i da se postupak legalizacije/ozakonjenja završi najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka), (NAPOMENA: Navedena zabeležba ne smatra se teretom u postupku razmatranja prijave na Javni poziv. U skladu sa uslovima predviđenim ovim pravilnikom, ista mora biti izbrisana do donošenja Odluke.),

– zabeležbu zabrane otuđenja, koja se u skladu sa članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, broj 83/2018) po službenoj dužnosti upisuje za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja, pod uslovom da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije/ozakonjenja, da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja i da se postupak legalizacije/ozakonjenja završi najkasnije do donošenja Odluke (NAPOMENA: Navedena zabeležba ne smatra se teretom u postupku razmatranja prijave na Javni poziv. U skladu sa uslovima predviđenim ovim pravilnikom, ista mora biti izbrisana do donošenja Odluke.),

4) da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje,

5) da je vrednost predmetne seoske kuće, odnosno kupoprodajna cena, u granicama vrednosti koje su određene članom 3. ovog pravilnika, i to:

– u slučaju kada podnosilac prijave ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene seoske kuće sa kojom konkuriše na Javni poziv, vrednost predmetne seoske kuće ne sme preći iznos od 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije;

– ukoliko podnosilac prijave učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene seoske kuće sa kojom konkuriše na Javni poziv, vrednost predmetne seoske kuće ne sme preći iznos od 14.250 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije,

6) da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa vlasnikom (prodavcem) seoske kuće.

 

IV Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 1. Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

 1. Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.
 2. Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

 1. Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

 1. Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
 2. Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

 1. Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 7. ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

 1. Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

 • ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova
 • ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

8.2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

 • za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
 • za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
 • za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija za izbor korisnika prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

 1. Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog dela Javnog poziva.

Ukoliko se podnosilac prijave i članovi njegogovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.

 1. Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova.

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

 

 

Ukoliko dva ili više podnosioca prijave na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima podnosilac prijave na Javni poziv koji:

 • ima veći broj maloletne dece;
 • ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
 • ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
 • duže boravi na području Opštine;
 • ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

V Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini, podnosilac prijave dostavlja za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva sledeće dokaze:

4.1 Obrazac za prijavljivanje SD (3)

4.2 IZJAVA podnosioca prijave (2)

4.3 IZJAVA-STRANKE br. 2

4.4 izjava vlasnika SD (3)

 

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Pešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa

(NAPOMENA: obavezno za podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

 1. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je sa čipom);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;*
 3. Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta/boravišta za podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, ne starije od 30 dana, sa podacima na kojoj adresi i od kog datuma je prijavljeno prebivalište;*
 4. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom); *
 5. Uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštine o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica;*
 6. Izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambene potrebe; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne seoske kuće. Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije za izbor korisnika;
 7. Dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;
 1. Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je nezaposlen i da nema prihode;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da podnosilac prijave, odnosno član/članovi njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe, ili u slučaju da podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije – izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlji porekla;
 1. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godine – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 10. ovog stava (dokazi o prihodima);
 2. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 3. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 4. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
 5. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 1. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 2. Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
 3. Overenu izjavu vlasnika seoske kuće sa kojom podnosilac prijave konkuriše na Javni poziv, da je zainteresovan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;
 4. Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom – list nepokretnosti ne stariji od mesec dana, u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi;
 5. U slučaju da je seoska kuća upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se ista nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja – važeću informaciju o lokaciji;
 6. Ukoliko se radi o seoskoj kući koja je u momentu podnošenja prijave na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen ;
 7. Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;
 8. Fotokopiju lične karte vlasnika (prodavca) predmetne seoske kuće (očitana lična karta ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom).

 

Dokazi iz stava 1. ovog dela Javnog poziva podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela Javnog poziva, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

NAPOMENA: Dokaze iz stava 1. tač. 4), 5), 6) i 7) pribavlja Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; vrši uvid u elektronsku bazu Katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, i pribavlja podatke o  imovnom stanju  za podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog dela, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

 VI Podnošenje prijava

 

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine Sremski Karlovci, najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana javnog oglašavanja.

 

Dokumentacija se dostavlja pisarnici Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 8 – seoske kuće.”

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE SA POTREBNIM DOKAZIMA JE

19. AVGUST 2020. GODINE.

VII Postupak za odlučivanje

Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu podležu proveri u bazi trajnih rešenja Komesarijata i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji i zemlji porekla, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika i preko Komesarijata.

Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave sam ili zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi ili neko od članova domaćinstva naveden u prijavi, otuđio nepokretnost čime je ostvarena ukupna dobit u vrednosti većoj od 12.000 evra, Komisija za izbor korisnika rešenjem odbija predmetnu prijavu jer ne ispunjava uslov predviđen tačkom 5) dela III. Javnog poziva.

Za dokazivanje uslovnosti za život i stanovanje predmetne seoske kuće, kao i vrednosti, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine na propisanom obrascu – listi za procenu seoskih kuća. Popunjenu listu za procenu seoskih kuća stručna služba Opštine dostavlja Komisiji za izbor korisnika. Na osnovu podataka iz liste za procenu seoskih kuća stručna služba Opštine izrađuje za izabrane korisnike specifikaciju građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja.

Ukoliko podnosilac prijave ili član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva premine do donošenja Odluke, isti neće biti razmatrani, niti bodovani. U slučaju da premine podnosilac prijave Komisija za izbor korisnika razmatra ostale članove bez obzira da li imaju status izbeglice. Ukoliko do donošenja Odluke podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva Komisija za izbor korisnika iste razmatra i boduje.

Podnosioci prijava su u obavezi da Komisiju za izbor korisnika obaveste o svim promenama koje od momenta podnošenja prijave do donošenja Odluke nastupe u njihovom porodičnom domaćinstvu ili u vezi sa nepokretnošću sa kojom konkurišu na Javni poziv.

Podnosioci prijava koji na Javni poziv konkurišu sa seoskom kućom koja je u postupku legalizacije/ozakonjenja, u obavezi su da se (sami ili preko prodavca seoske kuće), nakon podnošenja prijave na Javni poziv, kod organa nadležnog za poslove legalizacije, odnosno ozakonjenja prema mestu nalaženja nepokretnosti, informišu o stanju predmeta, mogućnosti legalizacije/ozakonjenja objekta, dokazima koje je neophodno pribaviti i dostaviti radi legalizacije/ozakonjenja predmetne seoske kuće, i o okvirnom roku u kome će postupak biti sproveden, kako bi bili u mogućnosti da Komisiji za izbor korisnika blagovremeno, do donošenja Odluke, dostave dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen. Podnosioci prijava u obavezi su da o navedenim činjenicama obaveste Komisiju za izbor korisnika.

Komisija za izbor korisnika će blagovremeno obavestiti podnosioce prijava koji konkurišu na Javni poziv sa seoskim kućama koje su u postupku legalizacije/ozakonjenja, o krajnjem roku za dostavu dokaza o legalizaciji/ozakonjenju objekta.

Prilikom donošenja Odluke, Komisija za izbor korisnika uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je podnosilac prijave naveo u prijavi na Javni poziv, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.

Ukoliko podnosilac prijave, do donošenja Odluke, dostavi dokaze da su on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi, nakon podnošenja prijave na Javni poziv oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija za izbor korisnika navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja prijava.

Nakon razmatranja prijava i provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata, verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlji porekla, kao i na osnovu liste za procenu seoskih kuća, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku.

Komisija za izbor korisnika objavljuje Odluku na oglasnoj tabli Opštine i na internet prezentaciji Opštine i Komesarijata i istu dostavlja licima na koja se odnosi.

Obaveštenje o tome gde se objavljuje Odluka, objavljuje se putem sredstava javnog informisanja koja pokrivaju teritoriju Opštine.

 

 

Prethodni tekstSaopštenje sa 36. sednice Opštinske izborne komisije
Sledeći tekst10. vanredna sednica OŠVS Sremski Karlovci – preporuka, naredba, zaključak