Na osnovu člana 44. Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 73/19), člana 4 stav  1. Odluke o regresiranju troškova prevoza za učenike i studente sa teritorije Opštine Sremski Karlovci  („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br.17/2015 i 36/2016),  člana 36. Odluke o opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br. 40/2016 i 20/2018), Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, dana 15.09.2020. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANjE DELA TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

I

Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za finansiranje dela troškova prevoza studenata sa prebivaliptem na teritoriji  opštine Sremski Karlovci.

Sredstva za finansiranje ovog prava obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2020.godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 73/19) u okviru Programa 11 Socijalna i dečija zaštita, PA 0001 – Socijalna pomoć, razdeo 5,  programska klasifikacija 0901-0001, funkcija 090, pozicija 136, ekonomska klasifikacija 472.

 

Cilj poziva: Unapređenje dostupnosti visokog obrazovanja i ostvarivanje prava na jednakost svih mladih u društvu.

 

Svrha poziva: Obezbeđivanje regresiranja putnih troškova studenata koji svakodnevno putuju na fakultete.

 

Uslovi :

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju:

 

  1. Studenti koji studiraju na teret budžeta, do navršenih 26 godina života
  2. Studenti koji studiraju na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbije i AP Vojvodina, ali smer koji nema budžetskih mesta, do navršenih 26 godina života.

II

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen obrazac zahteva; zahtev stud.prevoz
  2. Dokaz (Uverenje/Potvrda) o redovnom upisu u školsku 2020/2021 godinu na Fakultet;
  3. Fotokopija lične karte;
  4. Fotokopija indeksa.

 

Ukoliko je podnosilac prijave iz porodice sa troje i više dece, potrebno je dostaviti potvrde o redovnom školovanju i fotokopije Izvoda iz matične knjige rođenih za  svu decu.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi fotokopiju lične karte i Izvode iz matične knjige rođenih za decu, Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci  pribaviće iste po službenoj dužnosti.

III

Regresiranje će se vršiti na sledeći način:

 

  1. Opština će za studente snositi troškove u iznosu od 25% iznosa cene pretplatne mesečne karte ;
  2. Opština će za porodice sa troje i više dece učenika ili studenata snositi troškove prevoza u 100% iznosu za treće dete-učenika, pod uslovom da su sve troje dece redovni učenici ili studenti i da zbog školovanja svakodnevno putuju u srednje škole ili fakultete.

IV

Prijava za ostvarivanje prava iz Javnog poziva za dodelu pomoći – regresa sa dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 01. oktobra 2020. godine.

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu neće biti razmatrane.

Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci, u Prijemnoj kancelariji (pisarnici) ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa naznakom „Za regresiranje putnih troškova studenata“.

 

V

Za dodatne informacije u vezi sa Pozivom možete se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave, kancelarija broj 22 i broj 24 ili na telefon broj:  021/6853007 i 021/6853030.

VI

Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Opštine i na portalu Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs.

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina  Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinska uprava

Broj: 400- 51 /2020-VII

Dana: 15.septembra 2020. godine

Sremski Karlovci

 

 

V.D. načelnika Opštinske uprave                                            Nataša Svirčev, s.r.

Prethodni tekst14 . vanredna sednica OSVS Sremski Karlovci
Sledeći tekstDODELjENA OPREMA PARTNERIMA NA PROJEKTU ”OSNAŽIVANjE LOKALNIH SISTEMA UPRAVLjANjA JAVNOM IMOVINOM”