Materijal prezentacije se nalazi na linku ispod:

https://drive.google.com/drive/folders/1UpIQ0dEj5s-lK10i2sQvjdS6WPi8IXQF?usp=sharing

 

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009, 64/10-US, 24/2011, 121/2012, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon) i članova 88., 91., 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove,

Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci

 

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 6314 K.O. Sremski Karlovci, potes Srednji Matej, za potrebe izgradnje vinarije sa ugostiteljskim i smeštajnim kapacitetima, spratnosti Su+P+1

Naručilac projekta i podnosilac zahteva je Predrag Crnković pr, „VINARIJA KIŠ“, Karlovačkog mira 46, Sremski Karlovci, nosilac izrade urbanističkog projekta je projektni biro „AS PLAN INŽENJERING“ d.o.o. Bačka Palanka.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana i to od 30.01.2021. godine do 05.02.2021. godine, svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova, u prostorijama Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1 u Sremskim Karlovcima i internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Sofija Zlokolica, mast.inž.arh., kancelarija broj 33, u potkrovlju, kontakt: 021/685-3034 i 021/685-3060, dok će informacije o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, davati nosilac izrade Urbanističkog projekta, dr Vladimir Dragičević, mast.inž.arh, kontakt: 064/864-15-19.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja, dostave Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u toku trajanja javne prezentacije, a zaključno sa danom završetka javne prezentacije.

Po isteku javne prezentacije, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci sprovešće postupak stručne kontrole pred Komisijom za planove, koja će razmatrati urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama pristiglim u toku trajanja javne prezentacije