U toku decembra 2020. godine Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci obrazovalo je Radnu grupu za izradu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i ostalih grupa, sa teritorije Opštine Sremski Karlovci, sa zadatkom da izradi nacrt navedenog dokumenta za period od 2021-2027. godine.
Prva sednica je održana 26.01.2021. godine na kojoj je donet plan rada i definisana metodologija za izradu strateškog dokumenta Opštine.

Izradom akcionog plana stvaraju se uslovi za poboljšanje položaja korisnika u skladu sa njihovim potrebama, istakla je Živana Živanović, predsednica Radne grupe.

Prethodni tekstJAVNI POZIV BANKAMA ZA PLASMAN NOVČANIH SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI
Sledeći tekstIzrada Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Sremskim Karlovcima.