Na osnovu člana 137. stav 1. Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016), člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 12/2019) i člana 67. stav 1. tačka 21. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Kalrovci“ broj 7/2019), a na predlog Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci, Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci svojoj 32. sednici, održanoj  dana 19. marta 2021. godine donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine

Sremski Karlovci za 2021. godinu

                 

Član 1.

            Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za  finansiranje i sufinansiranje Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta, čije je sedište na području opštine Sremski Karlovci, za 2021. godinu

Član 2.

            Tekst Javnog poziva je sastavni deo ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka objaviće se u „Službenom listu opštine Sremski Karlovci“ i na internet stranici opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

OPŠTINSKO VEĆE                                                                         PREDSEDNIK

Broj: 553-6/2021-I/1

Dana:  19. marta 2021. godine                                                       Alesandar Saša Stojkečić,s.r.

Sremski Karlovci


 

J A V N I   P O Z I V

za finansiranje i sufinansiranje Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Sremski Karlovci za 2021. godinu

 

 

Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva predstavlja raspodelu sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2021.godinu (“Službeni list opštine Sremski Karlovci”, broj 65/2020), PROGRAM  1301-RAZVOJ SPORTA I OMLADINE:

 • programska aktivnost 1301-0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcionalna klasifikacija 810, pozicija 107, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 000.000,00 dinara.

 

Ovim Javnim pozivom će se, shodno članu 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), sufinansirati godišnji programi kojim se ispunjavaju sledeće potrebe i interese građana na teritoriji opštine Sremski Karlovci:

 • podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 • organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
 • učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
 • fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr;
 • delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Sremski Karlovci koje su od posebnog značaja za opštinu Sremski Karlovci;
 • edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostim i delatnostima;
 • periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Sremski Karlovci, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacaija;
 • unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije opštine Sremski Karlovci i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
 • nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

 

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na javnom pozivu imaju organizacije u oblasti sporta čije je sedište na području opštine Sremski Karlovci.

Sportski savez opštine Sremski Karlovci jedini je ovlašćeni predlagač godišnjih programa za sportske organizacije sa sedištem na teriotoriji opštine Sremski Karlovci.

Sportski savez opštine Sremski Karlovci predloge svog godišnjeg programa i predloge godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem u Sremskim Karlovcima  podnosi u ime tih organizacija.

Podnosilac programa kojim se obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana ne može za finansiranje istih aktivnosti da konkuriše i za sredstva od drugog nivoa vlasti u Republici Srbiji.

Nosilac programa može biti samo organizacija u oblasti sporta koja ima svoje sedište na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Nosilac programa mora da:

 1. bude upisan u odgovarajući registar, u skladu sa Zakonom;
 2. bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa zakonom;
 3. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
 4. ima sedište na teritoriji opštine Sremski Karlovci;
 5. je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 6. je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 7. ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 8. je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe;
 9. raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 10. je član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nosilac programa ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Nosilac programa iz člana 137. stav 3. Zakona koji se sastoji u organizovanju velikog međunarodnog sportskog takmičenja iz člana 163. Zakona može da bude organizacija u oblasti sporta koja ima saglasnost pribavljenu, u skladu sa Zakonom, za organizovanje tog takmičenja, odnosno organizacija u oblasti sporta koja je namenski i privremeno osnovana za tehničku organizaciju međunarodnog sportskog takmičenja organizacija u oblasti sporta koja ima saglasnost za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja

 

Nosiocu programa neće se odobriti program u postupku dodele sredstava, ako je:

 • bio u konfliktu interesa;
 • namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;
 • pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na Stručnu komisiju iz člana 22. stav 1. ovog pravilnika ili na nadležne organe opštine tokom evaluacionog perioda ili nekog prethodnog postupka dodele sredstava.

Nosilac programa ne može dobijati sredstva iz budžeta opštine za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno da je u potpunosti nenamenski upotrebio odobrena sredstva za realizaciju programa ili svojim propustom nije postigao u bitnom delu planirane efekte programa.

Nosiocu programa ne mogu biti odobrena sredstava za realizaciju novog programa pre nego što podnese izveštaj o ostvarivanju i realizaciji odobrenog programa u skladu sa članom 34. stav 8. ovog pravilnika.

Organizacije u oblasti sporta mogu da podnose predloge programa samostalno ili udružene sa drugim organizacijama.

Organizacije koje učestvuju u realizaciji programa kao partneri, i njihovi troškovi prihvataju se ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju za nosioca programa.

Izjava o partnerstvu daje se na Obrascu 11.

U slučaju partnerskih programa, samo jedna organizacija biće odgovorna za upravljanje odobrenim finansijskim sredstvima svih partnerskih organizacija na programu, tako da mora imati unutrašnju organizaciju koja će omogućiti takvo finansijsko poslovanje.

 

Programi

Kriterijumi za vrednovanje programa 

Predlog programa mora da zadovoljava sledeće kriterijume:

 1. da doprinosi zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta utvrđenog Zakonom;
 2. da je u skladu sa Zakonom, strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, nacionalnim kategorizacijama u oblasti sporta i programom razvoja sporta u opštini Sremski Karlovci;
 3. da je u skladu sa četvorogodišnjim programom razvoja nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 4. da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 5. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu, kod posebnih programa;
 6. da se realizuje na teritoriji opštine Sremski Karlovci, odnosno u Republici Srbiji, osim programa priprema i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima;
 7. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u opštini Sremski Kalrovci;
 8. da će se realizovati u tekućoj godini;
 9. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 10. da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 11. da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.
 12. da je, po pravilu, predviđeno fazno finansiranje programa.

 

Pri odobravanju programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim priredbama, prioritet imaju programi koji se odnose na sportske priredbe višeg ranga.

Sadržina i kvalitet programa mora biti takva da obezbedi uspeh programa, uzimajući u obzir faktore koje nosilac programa može kontrolisati i faktore (situacije, događaji, uslovi, odluke i sl.) koji su neophodni za uspeh programa, ali su u priličnoj meri ili u potpunosti izvan kontrole nosioca programa.

Sportisti, sportski stručnjaci i druga lica angažovana na realizaciji programa moraju ispunjavati uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti utvrđene Zakonom, a njihovo angažovanje se mora vršiti u skladu sa Zakonom.

Finansiranje programa

Programi se finansiraju, u celini ili delimično i u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave postignu nameravani rezultati.

Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

Potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) Zakona imaju prioritet pri izboru programa kojim se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci, odnosno drugi programi mogu biti odobreni tek nakon što se zadovolje potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) Zakona.

 

Finansijski plan (budžet) programa predviđen predlogom programa treba da bude:

 1. ostvariv i objektivan – da su planirani realni iznosi po svim izvorima sredstava i vrstama troškova;
 2. obuhvatan – da sadrži sve troškove programa iz svih izvora finansiranja i pokrića svih planiranih rashoda;

3.strukturiran – da je tako formulisan da u potpunosti prati zahteve propisanog obrasca za izradu programa;

4.uravnotežen – u odnosu na planirane troškove;

5.tačan i realan – bez zaokruživanja iznosa po budžetskim linijama i bez pogrešnih cifara ili zbirova po redovima i kolonama.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta opštine Sremski Karlovci predviđenih za finansiranje programa razvoja sporta, s tim da se troškovi programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Sremski Karlovci moraju odnositi, po pravilu, najmanje 15% na aktivnosti povezane sa sportom dece, osim kada je to suprotno prirodi predloženog programa, s tim da se aktivnosti povezane sa sportom dece u programu obavezno definišu kao posebna programska celina

Finansijski plan za realizaciju programa sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

Navedeni troškovi iz prethodnog stava priznaju se za:

 1. naknade za rad lica koja učestvuju u realizaciji programa;
 2. za honorare lica koja učestvuju u realizaciji određene programske celine programa;
 3. putovanja i dnevnica lica koja učestvuju u realizciji programa;
 4. kupovinu opreme i plaćanje drugih usluga koji su neophodne za realizaciju programa i da su u skladu sa tržišnim cenama.

Lica koja su zaposlena kod nosioca programa i angažovana kao učesnici u programu ne mogu pored zarade dobijati i honorar za učešće u programu.

Opravdani direktni troškovi moraju biti neophodni za realizaciju programa, stvarni, detaljni i lako proverljivi.

Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su finansijskim planom programa namenjeni neposrednoj realizaciji nekog dela programa.

Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac programa dobio iz budžeta opštine Sremski Karlovci za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

 

Neopravdani troškovi su naročito: dugovi i pokrivanje gubitaka ili zaduženja; kamatna zaduženja; stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog programa; troškovi kupovine zemljišta i zgrada i kapitalna ulaganja, osim kada je to neophodno za realizaciju programa; troškovi gubitaka zbog promena kursa valuta na finansijskom tržištu; troškovi otplate rata po osnovu ranije zaključenih ugovora (lizing, kredit i sl.); kupovina alkoholnih pića, bezalkoholnih gaziranih pića, brze hrane i duvana; parking u zemlji; životno osiguranje; kazne; kupovina poklona, osim kod organizacije međunarodnih sportskih priredaba i u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza; „razno“, „eventualno“, „ostalo“ (svi troškovi moraju biti detaljno opisani u budžetu programa).

Sredstva koja organizacija ili njeni partneri ulažu u aktivnosti na realizaciji programa moraju biti posebno navedena.

Opravdani troškovi moraju biti bazirani na realnim troškovima prema vrsti i podvrsti troškova (navedene jedinice mere, broj jedinica i cena po jedinici), a ne na ukupnoj sumi, osim za troškove putovanja, dnevnica i indirektne troškove

Nosilac godišnjeg programa dužan je da promet budžetskih sredstava vrši preko posebnog tekućeg računa za realizaciju godišnjeg programa navedenog u predlogu programa, koji će se koristiti isključivo za sredstva koja dobija iz budžeta opštine Sremski Karlovci u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava iz budžeta.

 

Sadržina  i kvalitet programa

Predlozi godišnjih i posebnih programa podnose se posebno za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona.

Predlog programa sadrži detaljne podatke o:

 1. nosiocu programa;
 2. oblasti potreba i interesa građana u kojoj se ostvaruje program iz člana 137 stav 1. Zakona;
 3. učesnicima u realizaciji programa i svojstvu u kome se angažuju;
 4. ciljevima i očekivanim rezultatima, uključujući koje će probleme program rešiti i kojim grupama populacije i na koji način će program koristiti;
 5. vrsti i sadržini aktivnosti i vremenu i mestu realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti;
 6. tome kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti programa (vrednovanje rezultata programa);
 7. finansijskom planu (budžetu) programa, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova i utvrđenim obračunom ili u paušalnom iznosu;
 8. dinamičkom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 9. načinu unutrašnjeg praćenja i kontrole realizacije programa i evaluacije rezultata;
 10. prethodnom i budućem finansiranju nosioca programa i programa

 

U predlog godišnjeg i posebnog programa unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 10. Zakona lica koja učestvuju u realizaciji programa.

Predlozi programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi:

 • da je uz predlog programa dostavljeno propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opštih potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
 • da je predlog programa podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom, jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
 • da je potpun, jasan, precizan i da sadrži verodostojne podatke;
 • da je podnet u propisanom roku.

 

Dokumentacija i način dostave

Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu opštine Sremski Karlovci

Potrebna dokumentacija:

PROPRATNO-PISMO

Obrazac 11 – Izjava o partnerstvu

Obrazac 1-Predlog godisnjeg programa

Finansijski plan sport organizacije 2021

 • propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;
 • Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije o registraciji sportske organizacije
 • Popunjen obrazac broj 1.
 • Odluka organa upravljanja o neprofitnosti organizacije
 • Kopija potvrde o članstvu u nacionalnom granskom sportskom savezu
 • Kopija potvrde nacionalnog granskog sportskog saveza u kojoj ligi klub nastupa, odnosno u kojoj će nastupati u 2021. godini, ukoliko konkuriše sa ekipnim rezultatima, odnosno potvrde o rezultatima u prethodniom periodu, ukoliko konkuriše sa pojedinačnim rezultatima
 • Kopija knjige evidencije članova sportske organizacije, ugovor sa trenerom koji obavlja stručno-pedagoški rad u klubu, kopiju njegove diplome o stručnoj osposobljenosti i kopiju trenerske licence granskog sportskog saveza u okviru kog se sportska organizacija takmiči
 • Kopija potvrde granskog sportskog saveza da se sportska organizacija nalazi u sistemu takmičenja .
 • Izjava zastupnika sportske organizacije o visini mesečne članarine za 2021. godinu
 • Program takmičarskih aktivnosti za 2021. godinu

 

Predlog programa za koji je poslat u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:

1)         naziv  programa,

2)         naziv podnosioca programa,

3)         naziv nosioca programa,

4)         adresu nosioca programa

5)         napomenu: „Javni poziv – ne otvarati“

 

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi pisarnice Opštinske  uprave Opštine Sremski Karlovci, Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci i zvaničnom sajtu opštine sremskikarlovci.rs.

Kada predlog programa podnosi nadležni teritorijalni sportski savez za opštinu Sremski Karlovci, objedinjeno za svoj program i programe organizacija u oblasti sporta, predlog programa treba da bude podnet zasebno za svakog nosioca programa (poseban obrazac za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona), uz podnošenje zbirnog pregleda svih predloga prema nosiocima programa.

Sportske organizacije sa sedištem na teritoriji opštine Sremski Karlovci koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza popunjavaju i uz predlog godišnjeg programa dostavljaju i popunjen Obrazac broj 2 – upitnik za  kategorizaciju sportskih organizacija.

Obrasci se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci,Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Za Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje Godišnjih programa iz oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci za 2021. godinu-NE OTVARATI.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti lično u prostoriji Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci ili Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, kancelarija br.24, telefonskim putem na sledeće brojeve: 060/5279450  Anđelko Popović, 021/685-3015 i 064/8249096 Olga Trifković Tucakov, (od 8 do 14 časova) kao i na e-mail: ttucakov.olga@gmail.com

Rok za predaju dokumentacije za sufinansiranje Godišnjih programa iz oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci za 2021. godinu je od 22. marta do 30. marta 2021. godine, a prijave pristigle nakon toga neće se uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs i oglasnoj tabli opštine Sremski Karlovci.

 

Način odobravanja programa i dodele sredstava

Stručni pregled i ocenu podnetih predloga, na osnovu Zakona i Pravilnika vrši Komisija za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci i dostavlja Opštinskom veću predlog za odobravanje programa. Komisija može da, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima ili korigovanjima, pre dostavljanja predloga Opštinskom veću, traži dodatno objašnjenje ili korigovanje od podnosioca, odnosno nosioca programa.

Predlog programa Komisija ocenjuje prema sledećim kriterijumima:

 • ispunjenost formalnih (administrativnih) uslova koje treba da ispuni predlog programa;
 • ispunjenje uslova koji se tiču podnosioca, odnosno nosioca programa utvrđenih Zakonom i ovim pravilnikom;
 • usklađenost ciljeva programa sa potrebama i interesima građana u oblasti sporta iz člana 137. stav 1. Zakona, ciljevima Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji i ciljevima Programa razvoja sporta u opštini;
 • vrednovanje kvaliteta predloga programa.

Prioritet pri davanju predloga Komisije za odobravanje sredstava imaju programi koji su bolje ocenjeni prema kriterijumima tač. 3) i 4) i koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta opštine postignu nameravani rezultati.

Pri davanju predloga za odobravanje programa kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, Komisija mora voditi računa da prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim takmičenjima, prioritet imaju programi koji se odnose na sportska takmičenja višeg ranga, u skladu sa Zakonom.

Sa podnosiocem odobrenog programa, u skladu sa Zakonom, predsednik opštine zaključuje ugovor o realizovanju programa.

Predsednik opštine zaključuje sa nosiocem godišnjeg programa ugovor za svaku od oblasti  potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona za koju je podnet predlog programa.

Ako se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, saglasno Zakonu, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Ako su nosiocu programa za realizaciju odobrenog programa dodeljena manja sredstva od sredstava navedenih u finansijskom planu programa, nosilac programa je obavezan da pre zaključenja ugovora o realizovanju programa uskladi finansijski plan programa i plan realizacije programskih aktivnosti sa visinom dodeljenih sredstava i odobrenim aktivnostima na realizaciji programa, i da dostavi Opštinskom veću dopunu, odnosno izmenu predloženog programa usaglašenu sa visinom odobrenih sredstava.

Odobreni iznos sredstava za realizaciju programa prenosi se organizaciji koja realizuje program u skladu sa ugovorom i odobrenim kvotama budžeta opštine.