Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Komisija za dodelu sredstava organizacijama

i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata

od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci

Broj: 020-2/2021-VII-3

Dana: 09. aprila  2021. godine

Sremski Karlovci

 

Komisija za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Komisija) je nakon sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci za 2021. godinu, utvrdila da je podneto 14 prijava.

Komisija je konstatovala da je na Javni konkurs pristiglo trinaest prijava u propisanom roku i potpuno u skladu sa zahtevima i kriterijumima navedenim u Javnom konkursu.

Komisiji je predata jedna neblgovremena prijava Opštinskog udruženja penzionera, koja nije razmatrana.

Zbog sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i pismenog mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije, Komisija nije razmatrala prijavu Romskog udruženja „Karlovačke zore“ i Centra za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“, Sremski Karlovci.

Komisija nije razmatrala prijavu udruženja „Teqmax“, jer se radi o sportskom udruženju na koga se ovaj Pravilnik ne primenjuje.

Nakon ocenjivanja prijavljenih projekata i programa Komisija je, na osnovu člana 11. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa, na Sednici održanoj 09. aprila 2021. godine,   u t v r d i l a

 

 

LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME KOJI SE REALIZUJU NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2021. GODINU

 

 

Redni broj Naziv podnosioca prijave Naziv programa/projekta Kriterijumi za izbor Visina odobrenih sredstava
1. Savez invalida rada Vojvodine,Opštinska organizacija invalida rada Sremski Karlovci

 

 

Programske aktivnosti 81/100 100.000,00
2. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara novosadskog regiona Novi Sad Život u kolicima, oporavak i rehabilitacija 80/100 100.000,00
3. UG „Otvoreni krug Novi Sad“ Radionica telesne muzike za decu „Detlići“ 80/100 100.000,00
4.  

Udruženje „Baby friend“ Novi Sad

Podrška roditeljstvu 2 76/100 90.000,00
5. Gradska organizacija slepih Novi Sad Upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti naše zemlje 72/100 75.000,00
6. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Opštine Sremski Karlovci Detekcija, edukacija, socijalizacija osoba sa dijabetesom i njihovih porodica i građana Opštine 68/100 70.000,00
7. Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga Novi Sad DISTROFIČARI U 2021 62/100 50.000,00
8. Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Novi Sad Obilazak nepokretnih i slabo pokretnih civilnih invalida rata i pružanje zdravstvene zaštite slanjem članova na banjsko-klimatskih lečilišta 61/100 50.000,00
9. Udruženje „Eco-Flame“ Sremski Karlovci Numizmatička izložba 61/100 50.000,00
10. Kulturno-edukativni centar „Svetionik“ Program psihološke podrške za roditelje dece sa fizičkim i mentalnim invaliditetom 61/100 50.000,00

 

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

 

 

KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA

I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA

OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI