Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za dodelu stipendija studentima

Broj: 61-3/2021-VII

Dana: 05. oktobra 2021. godine

Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1

Telefon: 021/685-3015; 685-3007

Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“, broj 17/2015 i 67/2019), Komisija za dodelu stipendija studentima, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova, koji su upisali jednu od godina osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija, od druge do poslednje, prvu ili drugu godinu master akademskih studija ili strukovnih studija, specijalističke akademske ili strukovne studije ili doktorske akademske studije, i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: studenti), pod sledećim uslovima:

 1. Da su upisali jednu od godina osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija, od druge do poslednje, prvu ili drugu godinu master akademskih studija ili strukovnih studija, specijalističke akademske ili strukovne studije ili doktorske akademske studije;
 2. Da studiraju na teret budžeta;
 3. Da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,20;
 4. Da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu;
 5. Da su položili ispite iz prethodnih godina;
 6. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci
 7. Da nisu navršili 26 godina života.

POTREBNA DOKUMENTA:

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta koja su navedena u konkursu i čine njegov sastavni deo:

 1. Popunjena i potpisana Prijava
 2. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija;
 3. Uverenje da studira na teret budžeta;
 4. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodne godine sa brojem ESPB;
 5. Uverenje da tokom studija nije obnavljao/           la godinu;
 6. Fotokopija indeksa;
 7. Dokaz o prebivalištu (uverenje Policijske stanice Sremski Karlovci ili fotokopija lične karte);
 8. Izjava podnosioca prijave overena kod Javnog beležnika da nije korisnik stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ broj 18/2010 i broj 55/2013, 27/2018 i 10/2019), odnosno ukoliko postane korisnik iste, da će se odreći stipendije na koju ostvari pravo po Odluci o stipendiranju studenata Opštine Sremski Karlovci.

      Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaz o prebivalištu ili fotokopiju lične karte iz koje se vidi da student ima prebivalište najmanje tri godine na teritoriji opštine Sremski Karlovci, Komisija za dodelu stipendija studentima  pribaviće iste po službenoj dužnosti.

      Studentu se odobrava isplata stipendije počev od 01. decembra 2021. godine do 30. novembra 2022. godine. Stipendija se ne isplaćuje za mesece juli i avgust. Odluku o visini i broju stipendija za akademsku 2021/2022. godinu donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci na osnovu Odluke o budžetu.

      Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju:

 • netačno prikazanih podataka,
 • promene prebivališta,
 • kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije,
 • kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta
 • napusti redovne studije.

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE NA KONKURS JE

OD 06. OKTOBRA DO 21. OKTOBRA 2021. GODINE.

      Nepotpuna, neblagovremena i dostavljena od strane neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

      Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu:

Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, sa napomenom: „Prijava na konkurs za dodelu stipendija studentima“.

Komisija za dodelu stipendija studentima

Prethodni tekstPredsednik Stojkečić u Pokrajini potpisao Sporazum o BEFS bazi podataka
Sledeći tekstPokrajina odobrila sredstva Opštini za rekonstrukciju Braće Anđelić