ODLUKA O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

414
Odluka o doprinosu
Prethodni tekstPravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
Sledeći tekstStrategija upravljanja rizicima