JAVNI POZIV za sticanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u 2024. godini

273

Na osnovu člana 70. stav 1. i 2. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72/2009,13/2016, 30/2016 – ispr, 6/2020, 47/2021, 78/2021 i 76/2023) i člana 4. Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ broj 11/2022), načelnik Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci dana 18. januara 2024. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sticanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u 2024. godini


DOKUMENTI:

Zahtev

3. Obrazac 1


Predmet javnog poziva predstavlja raspodelu sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2024. godinu (“Službeni list opštine Sremski Karlovci”, broj 46/2023), funkcija 90 – socijalna zaštita, programska klasifikacija 0902 – socijalna i dečja zaštita, programska aktivnost 0902-0001 – jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, pozicija 116, ekonomska klasifikacija 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, u iznosu od 450.000,00 dinara.

 

 

  1. Opšti uslovi konkursa

Pravo na uplatu doprinosa mogu da ostvare samostalni umetnici, samostalni stručnjaci u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa i samostalni saradnici u kulturi, odnosno lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, u smislu zakona kojim se uređuje oblast kulture, a koja su prijavljena na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

 

Pravo na uplatu doprinosa može da ostvari napred navedeno lice pod uslovom da ima prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci, da mu je, u skladu sa zakonom, udruženje kod koga je to lice uvedeno u evidenciju utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture kao jedinu delatnost i koje nije osigurano po drugom osnovu ili korisnik penzije.

 

  1. Način podnošenja prijave

Lice iz tačke 1. ovog Javnog poziva podnosi zahtev za sticanje prava na uplatu doprinosa na posebnom obrascu koji propisuje Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci.

 

Obrazac se može preuzeti u Opštinskoj upravi u prijemnoj kancelariji ili na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci.

 

Uz zahtev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. uverenje Udruženja da podnosilac zahteva ima status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture;
  2. fotokopija lične karte ili očitani list biometrijske lične karte;
  3. uverenje o mestu prebivalištu na teritoriji opštine Sremski Karlovci;
  4. 4. potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da podnosilac zahteva nije osiguran po drugom osnovu.
  5. Odlučivanje po prijavama

Opštinska uprava na osnovu podnetog zahteva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva donosi Rešenje o utvrđivanju prava na uplatu doprinosa ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi.

 

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs kao i na oglasnoj tabli Opštine.

 

Javni poziv je otvoren od 19.01.2024. godine do 07.02.2024. godine.

 

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Opštini Sremski Karlovci, na telefone: 021/685-3007 i 685-3015 ili putem mail adrese: drustvened@sremskikarlovci.rs

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinska uprava

NAČELNIK                                                                                        NAČELNIK

Broj: 432-1/2023-I/3

Dana: 18. januara 2024. godine                                                       Slavko Medan, s.r.

Sremski Karlovci

 

Prethodni tekstRešenja o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta za 2024. godinu
Sledeći tekstRapisan javni poziv za dodelu u zakup sa mogućnošću kupovine za 27 stambenih jedinica na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave