Sportski klubovi potpisali ugovore s opštinom

136

Predstavnici sportskih klubova koji deluju na teritoriji opštine Sremski Karlovci, kao i predsednik Sportskog saveza Anđelko Popović danas su potpisali ugovore o dodeli novca za njihove programe rada u 2024. godini. Potpisivanju je prisustvovao predsednik opštine Aleksandar Saša Stojkečić sa saradnicima.

U budžetu opštine za sport je u ovoj godini obezbeđeno 4, 5 miliona dinara, a ta suma raspoređena je na 11 klubova i opštinski Sportski savez.

Od­boj­ka­škom klu­bu „Stra­ži­lo­vo“ pri­pa­lo je 570.000 di­na­ra, a Žen­skom od­boj­ka­škom klu­bu „Par­ti­zan“ 450.000 di­na­ra. Za go­di­šnji pro­gram Stre­ljač­ke dru­ži­ne „Stra­ži­lo­vo“ odo­bre­no je ne­što vi­še od po­la mi­li­o­na, tač­ni­je 510.000 di­na­ra. Ori­jen­ti­ring klu­bu „Stra­ži­lo­vo“ do­de­lje­no je 405.000 di­na­ra. Čla­no­vi i upra­va Fud­bal­skog klu­ba „Stra­ži­lo­vo“ mo­ći će u ovoj go­di­ni da ra­ču­na­ju na 360.000 di­na­ra od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za re­a­li­za­ci­ju go­di­šnjeg pro­gra­ma. Ka­ra­ti­sti­ma Ka­ra­te kl­uba „Im­puls“ odo­bre­no je 240.000 di­na­ra za ovu go­di­nu, a ko­šar­ka­ši­ma Sport­skog udru­že­nja za ko­šar­ku „Tim si­stem-Stra­ži­lo­vo“ 230.000 di­na­ra. Za re­a­li­za­ci­ju go­di­šnjeg pro­gra­ma Udru­že­nje sport­skih ri­bo­lo­va­ca „Du­nav“ do­bi­lo je 115.000 di­na­ra, Atlet­ski klub „Es atle­tiks“ 150.000, a „Fit&fab“ fit­nes klub 70.000 di­na­ra. Naj­mla­đi sport­ski klub u Srem­skim Kar­lov­ci­ma – Sport­sko ka­jak ka­nu udru­že­nje „Sta­ri Du­nav“ ras­po­la­ga­će ove go­di­ne sa 100.000 di­na­ra, a Sport­ski sa­ve­z op­šti­ne sa 1,3 mi­li­o­na di­na­ra.

U poslednjih pet godina iz opštinskog budžeta izdvojeno je 31.236.743 dinara za sport. Od toga je od 2020. godine do danas sa 19 miliona dinara lokalna samouprava podržala godišnje programe klubova i Sportskog  saveza, ali je i mimo toga pomagala njihovo delovanje izdvojivši dodatnih 4.661.000 dinara.  Ulaganje u sportsku infrastrukturu od 2020. do 2024. godine „teško“ je 7.575.743 dinara. Najviše novca od te sume uloženo je u Sokolski dom.

tekst: Zorica Milosavljević

Prethodni tekstJavni poziv za dodelu izlagačkih tezgi na trgu
Sledeći tekstPreliminarna rang lista energetska efikasnost