Komisija za planove Opštine Sremski Karlovci i Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Opštinska uprave Opštine Sremski Karlovci

na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US 132/14,145/14 i 83/18) i članova 54-65. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015) oglašava:

JAVNI UVID

U NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALjNE REGULACIJE STAROG CENTRA SREMSKIH KARLOVACA

(kompleks verskog objekta – kat. parcela br. 7924 KO Sremski Karlovci)

JAVNI UVID će se održati u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u holu u potkrovlju, u trajanju od 30 dana, od 08. aprila 2019. godine do 07. maja 2019. godine, radnim danima od 10.00-15.00 časova.

Materijal će biti izložen i na internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

JAVNA PREZENTACIJA će biti održana 16. aprila 2019.godine, U 11.00 časova, u Skupštinskoj sali Opštine Sremski Karlovci, u zgradi Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1.

Zainteresovana lica, u toku trajanja javnog uvida, mogu dostaviti svoje primedbe u pisanoj formi Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice, Trg Branka Radičevića br. 1, zaključno sa 07.05.2019. godine.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine Opštine Sremski Karlovci, održaće se u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u Skupštinskoj sali 16. maja 2019.godine, u 11.00 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Odluke o izmenama i dopunama plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Opštine Sremski Karlovci.