Rani javni uvid u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“

1416
images
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), članovima 36.-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade sokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“ broj 64/2015)
O G L A Š A V A
R A N I J A V N I U V I D
U MATERIJAL ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE„FRUŠKA GORA”
 
Odlukom o izadi prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora” („Službeni list AP Vojvodine“ broj 10/2016) obuhvaćeni su delovi teritorije sledećih jedinica lokalnih samouprava:
– Grad Novi Sad, katastarske opštine: Bukovac, Kovilj, Ledinci, Petrovaradin i Sremska Kamenica;
– Grad Sremska Mitrovica, katastarske opštine: Bešenovo Prnjavor, Bešenovo Selo, Grgurevci, Divoš, Ležimir, Manđelos, Čalma i Šuljam;
– Opština Bačka Palanka, katastarske opštine: Vizić i Neštin;
– Opština Beočin, katastarske opštine: Banoštor, Beočin, Grabovo, Lug, Rakovac, Sviloš, Susek i Čerević;
– Opština Inđija, katastarske opštine: Beška, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Slankamen, Stari Slankamen i Čortanovci;
– Opština Irig katastarske opštine: Bankovci, Velika Remeta, Vrdnik, Grgeteg, Dobrodol, Irig, Jazak Prnjavor, Jazak Selo, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci;
– Opština Ruma, katastarske opštine: Pavlovci i Stejanovci;
– Opština Sremski Karlovci, katastarska opština: Sremski Karlovci;
– Opština Šid, katastarske opštine: Bačinci, Berkasovo, Bingula, Đipša, Gibarac, Erdevik, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Privina Glava, Sot i Šid.
Rani javni uvid u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora”, održaće se u trajanju od 15 dana, od 27.06.2016. godine do 11.07. 2016. godine.
Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora” sa preglednom kartom izrađenoj u razmeri 1:100 000 biće izloženi na rani javni uvid u gradu/opštinama koje se nalaze u obuhvatu Plana. Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora” biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti:
– u digitalnom obliku, na zvaničnoj internet adresi organa jedinice lokalne samouprave nadležnoj za poslove prostornog planiranja i urbanizma,
– u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredinehttp://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
Javna prezentacija materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora” biće održana 05.07.2016. godine u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb u Novom Sadu, u sali I sa početkom u 11,00 časova.
Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata pozivaju se da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu, i da isto dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, a najkasnije do 11.07.2016. godine.
Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora” u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, najkasnije do 11.07.2016. godine.
Prethodni tekstObaveštenje o javnom uvidu Studije o proceni uticaja projekta izgradnje dvokolosečne pruge na životnu sredinu
Sledeći tekstOdlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA proizvodnja ekološkog humusa