nedelja, 28 novembra, 2021

Odeljenje za komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

Rukovodilac odeljenja: Dušanka Janjušić
Telefon: 021/685-3039
e mail: dusanka.janjusic@sremski-karlovci.org.rs

Odeljenje za komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove: praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih pravnih akata, odluka, ugovora i rešenja koji se odnose na komunalne delatnosti; izradu pojedinačnih pravnih akta u komunalno – stambenoj oblasti; vršenje  upravnog nadzora nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; obavljanje poslova u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga;regulisanje i upravljanje saobraćajem na teritoriji opštine; upravljanje površinama za parkiranje i regulisanja parkiranja;  javni prevoz na teritoriji opštine; planiranje kapaciteta mreža linija; nadzor nad bezbednošću saobraćaja i taksi prevoza;poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i organizaciju saobraćaja, režim i bezbednost saobraćaja, praćenje stanja izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite puteva u nadležnosti Opštine; učestvuje u pripremi i izradi programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture;učestvuje u pripremidokumentacijezasprovođenjejavnihnabavkiorganaOpštine; vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama; evidentiranje skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika; pripremu predloga rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova; vršenje poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova; praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i provera zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešće u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora.

U odeljenju se obavljaju i poslovi koji se odnose nadzor nad primenom zakona, opštinskih odluka i drugih propisa iz oblasti građevinarstva; održavanja stambenih zgrada; zaštite životne sredine; komunalnih delatnosti;  držanja i zaštite domaćih i egzotičnih životinja; saobraćaja; javnih puteva; javnog prevoza putnika i tereta; trgovine i turizma; radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata i drugih oblasti u skladu sa zakonom; nadzor nad sprovođenjem programa iz oblasti građevinarstva, komunalnih delatnosti,  javnih puteva i zaštite životne sredine čije izvršavanje je povereno javnim preduzećima i budžetskim fondovima i predlaže nadležnim organima preduzimanje mera iz njihove nadležnosti; prinudno izvršavanje rešenja iz svoje nadležnosti;praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Opštinske uprave; vođenje  potrebnih evidencija; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; pripreme nacrta odluka i drugih opštih akata kojima se uređuju pitanja iz oblasti nad kojima opštinska inspekcija vrši nadzor. U postupku inspekcijskog nadzora inspektori postupaju u skladu sa zakonima  kojima se uređuje inspekcijski nadzor, upravni postupak i materijalno-pravnim propisima kojima se uređuju poslovi nadzora, prava i ovlašćenja opštinskih inspektora.

U Odeljenju se obavljaju poslovi koji se odnose na postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranje studija o proceni uticaja na životnu sredinu; postupa kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom autonomne pokrajine i pred nadležnim ministarstvom; vrši ocenu i daje saglasnost na izveštaje o strateškoj proceni uticaja; obavlja poslove vezane za zaštitu vazduha i zaštitu od buke; izdaje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada; izdaje integrisane dozvole; vrši reviziju izdatih integrisanih dozvola i reviziju uslova u integrisanoj dozvoli; priprema programe zaštite životne sredine i lokalne akcione i sanacione planove; sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog sektora; sprovodi aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; priprema godišnje izveštaje i obaveštava javnost o stanju životne sredine; vodi evidencije i dostavlja podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu; vrši poslove zaštite i unapređenja prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine;

Odeljenje vrši i druge poslove po nalogu predsednika Opštine i načelnika Opštinske uprave.

Unutar Odeljenja za komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i zaštituživotne sredine obrazuje se uža organizaciona jedinica – Služba za komunalno stambene poslovei zaštitu životne sredine 

Sremski Karlovci

Karloca
overcast clouds
10 ° C
13.1 °
10 °
81 %
2.9kmh
100 %
Ned
15 °
Pon
7 °
Uto
5 °
Sre
9 °
Čet
9 °