Na osnovu člana 2. Odluke o uslovima za prodaju na pokretnim tezgama-izložbenim pultovima na javnim površinama za prodaju proizvoda domaće radinosti starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u Opštini Sremski Karlovci (objavljena u „Sl.listu Opštine Sremski Karlovci“,  br.30/2018 i 32/2019) i odluke predsednika Opštine Sremski Karlovci broj 352-13/2021-I/2 od 25.02.2021. godine, Komisija  za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine radi prodaje na pokretnim tezgama (tipski drveni kiosci) za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima, objavljuje

 

II JAVNI OGLAS

 

ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA  JAVNOG NADMETANjA ZA REDOSLED STAJANjA NA PREOSTALIM POKRETNIM TEZGAMA I IZLOŽBENIM ŠTANDOVIMA (TIPSKI DRVENI KIOSCI) ZA PRODAJU PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI, STARIH I UMETNIČKIH ZANATA I

PREHRAMBENIH PROIZVODA U PEŠAČKOJ ZONI U  SREMSKIM KARLOVCIMA

 


 DOKUMENTACIJA:


Prijava za licitaciju

Pravila licitacije


Tezga-prodajno mesto se nalazi na poziciji 13, na levoj strani gledano od Česme četiri lava.

Površina tezge iznosi  2,00 m2 a cena dnevnog zakupa je 360,00 dinara za jednu tezgu.

Period prodaje je: od 01.04.2021 godine do 31.10.2021. godine u vremenu od 09 do 22 sata.

Minimalan broj dana korišćenja je 6 dana nedeljno tokom celog perioda zauzeća.

Rok za podnošenje prijava je 09.04.2021 godine do 12.00 časova.

Pokretne tezge i izložbeni štandovi (tipski drveni kiosci) su namenjeni za prodaju prozvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda i nalaze se u pešačkoj zoni-platou na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima.

Učesnik u postupku javnog nadmetanja može konkurisati za više tezgi-prodajnih mesta. Ukoliko najpovoljniji učesnik već koristi tezgu-prodajno mesto, dužan je da najkasnije do dobijanja rešenja kojim se odobrava zauzeće javne površine na mestu prodaje, vrati  raniju tezgu-prodajno mesto, odnosno preda tezgu Opštini Sremski Karlovci na slobodno korišćenje i raspolaganje.

Početna cena za mesto (redosled stajanja) iznosi 1.000,00 RSD, a licitacioni korak iznosi 500,00 RSD.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju lica i preduzetnici koji moraju da imaju važeće rešenje Agencije za privredne registre (APR) tj. da su registrovani za prodaju proizvoda koje izlažu na mestu za prodaju, odnosno da su članovi registrovanih Udruženja, rešenje Ministarstva o registraciji poljoprivrednog gazdinstva kao i da pruže dokaz o izmirenju lokalne komunalne takse za prodaju u prethodnom periodu kojeg izdaje Odeljenje za finansije i budžet Opštine Sremski Karlovci. Učesnici su dužni da uz Prijavu za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja (prijava) dostave fotokopiju lične karte.

U slučaju da Učesnik u postupku javnog nadmetanja zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika. Punomoćje za zastupanje predaje se Komisiji pre početka javnog nadmetanja.

Izabrani ponuđač nema pravo na reklamacije koje se odnose na kvalitet ili druge karakteristike tezge za prodaju.

Javno nadmetanje sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine radi prodaje na pokretnim tezgama (tipski drveni kiosci) za prodaju proizvoda domaće radinosti, starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u pešačkoj zoni na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima koju je imenovao predsednik Opštine Sremski Karlovci.

O postupku javnog nadmetanja  vodi se zapisnik. Zapisnik  sadrži podatke o članovima Komisije, rezultate javnog nadmetanja, prisutnim učesnicima postupka javnog nadmetanja, podatke iz prijava, dostavljenu dokumentaciju, vreme početka i završetka javnog nadmetanja. Na zapisnik o javnom nadmetanju nije dozvoljeno izjavljivanje prigovora.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene cene za mesto. Tezga za prodaju dodeljuje se učesniku koji je ponudio najviši iznos cene za mesto za svaku pojedinačnu tezgu.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač u navedenom roku ne izvrši uplatu cene za mesto, za tezgu za koju se nadmetao ili iz nekog drugog razloga odustane od prijema rešenja o zauzeću javne površine, Komisija će dodeliti mesto za prodaju sledećem ponuđaču po visini ponuđene cene u postupku javnog nadmetanja.

Najpovoljniji (izabrani) učesnik je u obavezi da u roku od pet dana od dana sačainjavanja zapisnika postupka javnog nadmetanja, uplati celokupan ponuđeni iznos za mesto na račun Opštine Sremski Karlovci 840-745151843-03, model 97, poziv na broj 27-250.

Nakon uplate ponuđene cene za mesto, ponuđač može da preuzme Rešenje za zauzeće javne površine za određeni period zauzeća.

Ponuđač je dužan da tezgu za prodaju koristi u skladu sa aktom kojim se odobrava zauzeće javne površine (rešenjem nadležnog organa) i odredbama Odluke o uslovima za prodaju na pokretnim tezgama-izložbenim pultovima na javnim površinama za prodaju proizvoda domaće radinosti starih i umetničkih zanata i prehrambenih proizvoda u Opštini Sremski Karlovci (objavljena u „Sl.listu Opštine Sremski Karlovci“,  br.30/2018 i 32/2019).

Ponuđena cena za mesto tezge važi za period važenja Rešenja o zauzeću javne površine.

Neblagovremene, neprihvatljive  i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

Neblagovremena prijava je prijava koja je predata Opštini Sremski Karlovci po isteku datuma i sata određenih u javnom oglasu, kao rok za podnošenje prijava.

Neprihvatljiva prijava je prijava koja je blagovremeno predata ali koja ne ispunjava sve zahteve iz Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja.

Nepotpuna prijava je prijava koja ne sadrži dokumentaciju na osnovu koje lice ima pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

Postupak  javnog nadmetanja će se obaviti dana 12.04.2021. godine u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u Skupštinskoj sali sa početkom u 11 časova. Zbog epidemioloških mera moguće je prisustvo jednog ponuđača odnosno predstavnika ponuđača po podnetoj prijavi.

Komisija će konstatovati da je postupak javnog nadmetanja neuspeo: ako niko nije prisustvovao javnom nadmetanju, ako niko od učesnika nije dostavio blagovremenu odnosno potpunu prijavu.

Za slobodne tezge koje se ne izlicitiraju biće organizovan novi javni poziv, u roku od 30 dana od dana okončanog postupka prethodnog javnog nadmetanja.

Učesnik koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dođe u Opštinu Sremski Karlovci radi dobijanja rešenja kojim se odobrava prodaja, na poziv ovlašćenog lica.

Podnosioci prijave koji nisu prisustvovali javnom nadmetanju dobiće pismeno obaveštenje Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Sastavni deo ovog Oglasa čine Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja.

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na internet adresi Opštine Sremski Karlovci: sremskikarlovci.rs

Informacije možete dobiti svakog radnog dana na telefon 021/685-3033; 064/824-9026 od 10.00 do 14.00 časova, kontakt osoba Živorad Milanović.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE RADI PRODAJE NA POKRETNIM TEZGAMA   OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI